Wersja historyczna publikacji, ważna od: 21.10.2019 14:07:44 do: 21.10.2019 14:12:31, opublikowana przez: Joanna Wilczyńska

Biuro Bezpieczeństwa

Biuro Bezpieczeństwa Informacji i Obronności ul. Piastowska 14 45-081, Opole tel.: (+48) 77 54 16 450 e-mail: boi@opolskie.pl Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych: Wojciech Merkel Komórki organizacyjne:

 • Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
 • Pełnomocnik ds. Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
 • Kancelaria Niejawna
 • Wieloosobowe stanowisko ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego
(wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego - Rozdział 8, § 28)
  1. W Biurze Bezpieczeństwa Informacji i Obronności funkcjonuje pion ochrony, w ramach którego tworzy się Kancelarię Niejawną. W Biurze funkcjonuje również Stanowisko ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Stanowiska ds. Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
  2. Pionem ochrony kieruje Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, za wyjątkiem Stanowiska ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Stanowiska ds. Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, które nadzoruje Sekretarz Województwa.
  3. Do zakresu działania Biura należy w szczególności:
   1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
   2. ochrona systemów i sieci teleinformatycznych w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne,
   3. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
   4. okresowe kontrolowanie ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów, w tym nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych,
   5. opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych i nadzorowanie jego realizacji,
   6. prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych dla pracowników Urzędu,
   7. prowadzenie kancelarii niejawnej Urzędu,
   8. realizacja zadań z zakresu obronności i porządku publicznego oraz koordynowanie zadań obronnych wykonywanych przez departamenty,
   9. współpraca z innymi instytucjami w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Województwa,
   10. wdrażanie i monitorowanie w Urzędzie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji i jego realizacja we współpracy z departamentami,
   11. inicjowanie, doskonalenie i monitorowanie działań realizowanych przez jednostki organizacyjne w zakresie bezpieczeństwa informacji.”
Za treść odpowiada: Sekretarz Województwa – Adam Maciąg

Metryczka

Dokument wytworzył:Iwona Marek
Data wytworzenia:01.07.2015
Godzina wytworzenia:14:58
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry