Wersja historyczna publikacji, ważna od: 18.04.2019 10:30:46 do: 18.04.2019 10:31:12, opublikowana przez: Piotr Kobiela

Informacja i promocja – Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014-2020)

Zasady promocji i oznakowania projektów – umowy podpisane od 15 lutego 2019 roku

Jeżeli korzystasz z unijnego wsparcia masz nie tylko prawo, ale i obowiązek, aby o tym informować. Skąd taki obowiązek? Wszyscy obywatele Unii Europejskiej mają prawo do wiedzy, w jaki sposób są wykorzystywane jej zasoby finansowe. Dlatego UE wymaga informowania opinii publicznej, uczestników i odbiorców projektów, o tym, że dane przedsięwzięcie było możliwe między innymi dzięki unijnej pomocy finansowej. Poniżej znajdziesz informacje dotyczące zasad oznaczania projektów obowiązujące dla umów podpisanych od 15 lutego 2019 r.  

Ogólne zasady

We wszystkich działaniach informacyjnych i promocyjnych skierowanych do beneficjentów, potencjalnych beneficjentów i opinii publicznej, popularyzujących wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, musi być zapewniona właściwa identyfikacja wizualna Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014-2020) i Unii Europejskiej (UE), tj. stosowanie odpowiednich oznaczeń. Informacje o dofinansowaniu powinieneś podawać w trakcie realizacji operacji, przy okazji wszystkich działań informacyjnych i promocyjnych. Nie istnieje jeden obowiązkowy, z góry określony zestaw działań informacyjno-promocyjnych, które musisz zrealizować. Trzeba natomiast wybrać takie działania, które będą zgodne z celem Twojego projektu oraz jego charakterem i skalą. Chodzi o to, by prowadzone działania były zgodne z charakterem operacji i jej celem, prawidłowo oznaczone, zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie i realizowane na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie, a także rozliczone we wniosku o płatność, jak też w przypadku operacji, której całkowite wsparcie publiczne przekracza 500 tys. euro, prowadzone w okresie realizacji operacji oraz przez okres 5 lat od dnia złożenia wniosku o płatność końcową, co może zostać zweryfikowane w trakcie kontroli ex-post. Powinieneś też odpowiednio oznaczać dokumenty dotyczące projektu, które będziesz publikować np.: ogłoszenia, raporty, publikacje, materiały dla prasy etc. Ta sama zasada obowiązuje Cię w przypadku wszelkich dokumentów i materiałów przeznaczonych dla uczestników projektów np. zaświadczeń, certyfikatów, materiałów informacyjnych, programów szkoleń i warsztatów, list obecności. Nie zapomnij o odpowiednim oznaczeniu miejsca operacji. Jeśli dofinansowanie dla Twojej operacji dotyczy infrastruktury, prac budowlanych lub zakupu środków trwałych i przekracza 500 tys. euro – umieść tablice informacyjne i/lub tablice pamiątkowe. Obowiązkowe jest również umieszczenie tablicy w siedzibie rybackiej lokalnej grupy działania (RLGD). Kiedy to zrobić? Tablice informacyjne umieszcza się w trakcie trwania operacji, a tablice pamiątkowe po jej zakończeniu. Obowiązek prowadzenia działań informacyjno–promocyjnych dotyczy wszystkich beneficjentów. Instytucje ogłaszające nabór/konkurs mogą określać dodatkowe wymagania dotyczące np. działań informacyjnych i promocyjnych w ramach operacji. Mogą one wymagać, aby we wnioskach o dofinansowanie (w przypadku priorytetu 4 – w Szczegółowym opisie realizacji operacji) beneficjent przedstawił propozycje działań informacyjnych i promocyjnych dla operacji, czyli tak zwany Opis promocji operacji. Działania te mają za zadanie informowanie ogółu społeczeństwa o celach operacji i wsparciu unijnym dla operacji. Jeśli propozycja takich działań stanowi część wniosku o dofinansowanie, może być oceniana zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie naboru. Powyższy wymóg może dotyczyć również projektów pozakonkursowych. Zatem zanim złożysz wniosek o dofinansowanie, sprawdź w dokumentacji, czy wymagany jest taki opis promocji operacji. Masz stronę internetową? Jeśli tak, także na niej umieść krótki opis operacji i wstaw znaki Unii Europejskiej i PO RYBY. Ważne jest, aby flaga UE i napis Unia Europejska były widoczne od razu w momencie wejścia na stronę www. Nie zapomnij udokumentować swoich działań informacyjnych i promocyjnych. Instytucje kontrolujące mogą sprawdzić spełnienie obowiązków informacyjnych. Pamiętaj, że jako beneficjent masz możliwość skorzystania z różnych form promocji operacji we współpracy z instytucjami, które zajmują się Funduszami Europejskimi. Obowiązki informacyjne i możliwości promocji Twojej operacji znajdziesz w Księdze Wizualizacji Znaku.  

Obowiązkowe oznaczenia

Jeżeli jesteś beneficjentem Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” musisz oznaczać:
  • działania i materiały informacyjne i promocyjne,
  • dokumenty związane z operacją podawane do wiadomości publicznej i przeznaczone dla uczestników operacji,
  • miejsca realizacji współfinansowanego przedsięwzięcia.
Każde oznaczenie w wersji pełnokolorowej musi zawierać następujące znaki:
  • znak (symbol) Unii Europejskiej UE oraz nazwy: Unia Europejska, Europejski Fundusz Morski i Rybacki;
  • logo PO RYBY 2014-2020, złożone z symbolu graficznego oraz nazwy programu.
W zestawie kilku znaków logo Unii Europejskiej zawsze występuje po prawej stronie, logo PO RYBY 2014-2020 po lewej, pomiędzy nimi inne znaki, rozmieszczone w równej odległości. W przypadku działań informacyjnych i promocyjnych finansowanych z funduszy EFRROW i EFMR, które beneficjent realizuje w formie materiałów przedstawianych do publicznej wiadomości, różnią się one oznaczeniem od jednofunduszowych. Ich wymogi określa rozporządzenie 808/2014 oraz Księga Wizualizacji Znaku PO RYBY 2014-2020. Zgodnie z nimi takie działania oznaczamy elementami:
  • logo Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014-2020);
  • logo Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020);
  • logo LEADER – w przypadku działań angażujących środki finansowe w ramach Leader;
  • znak (symbol) Unii Europejskiej UE oraz nazwy: Unia Europejska, Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne.
 

Widoczność znaków

Logo UE oraz logo PO RYBY 2014-2020 muszą być zawsze umieszczone w widocznym miejscu. Ich umiejscowienie oraz wielkość muszą być odpowiednie do charakteru i wielkości materiału, przedmiotu czy dokumentu. Musisz zwrócić szczególną uwagę, aby logotypy i napisy były czytelne dla odbiorcy i wyraźnie widoczne. Minimalna wysokość symbolu Unii wynosi 1 cm. W przypadku niewielkich przedmiotów reklamowych, minimalna wysokość to 5 mm  

Kolejność znaków

Znak PO RYBY 2014-2020 znajduje się zawsze z lewej strony, a logo Unii Europejskiej z prawej strony. W przypadkach, gdy nie można umieścić logotypów w poziomie, należy wykorzystać pionowe ułożenie, w którym logo PO RYBY 2014-2020 znajduje się na górze, a logo UE na dole.  

Liczba znaków

Liczba znaków zestawionych – w jednej linii – ze sobą nie może przekraczać czterech. Dodatkowe znaki, jeśli są niezbędne, należy umieścić w innej linii. Jeśli w zestawieniu lub na materiale występują inne dodatkowe znaki, to nie mogą być one większe (mierzone wysokością lub szerokością) od symbolu (flagi) Unii Europejskiej. W zestawieniu znaków można dodać logo beneficjenta. Natomiast nie można umieszczać znaków wykonawców, którzy wykonują działania i usługi w ramach projektu, a nie są beneficjentami.  

Tablice informacyjne i pamiątkowe

W Księdze Wizualizacji Znaku określiliśmy obowiązujące wzory tablic. Tam również znajdziesz opis Twoich obowiązków w zakresie informacji i promocji.   Więcej informacji dotyczących prawidłowego oznaczania działań i obowiązków beneficjenta programu znajdziesz w Księdze wizualizacji znaku PO RYBY 2014-2020 obowiązującej od dnia 15 lutego 2019 r. 

Metryczka

Dokument wytworzył:PT
Data wytworzenia:12.04.2018
Godzina wytworzenia:10:18
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry