Wersja historyczna publikacji, ważna od: 18.04.2019 09:47:47 do: 23.12.2020 11:48:55, opublikowana przez: Piotr Kobiela

Co to jest PO RYBY 2014-2020?

    Informacje ogólne PO RYBY 2014-2020 Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014-2020) dla Polski został przyjęty przez Komisję Europejską dnia 22 października 2015 r. Program ten zakłada wsparcie finansowe z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), zaprojektowanego na lata 2014-2020. Głównym celem interwencji PO Ryby 2014-2020 jest wsparcie działań w obszarze akwakultury, rybołówstwa, lokalnych strategii rozwoju, przetwórstwa i obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury, realizacji celów Wspólnej Polityki Rybołówstwa i Zintegrowanej Polityki Morskiej przyczyniającej się do tworzenia długoterminowych zrównoważonych warunków środowiskowych niezbędnych do rozwoju gospodarczego i społecznego. W ramach 42 środków objętych sześcioma priorytetami pomoc finansowa przyznawana będzie nie tylko tradycyjnie rozumiane wsparcie sektora rybackiego, ale również nowe komponenty takie, jak rynek rybny, kontrola i egzekwowanie przepisów, gromadzenie danych oraz zintegrowana polityka morska. Wsparcie z EFMR dla Polski wynosi ponad 531 mln euro, co wraz z wkładem z budżetu krajowego (ok. 179 mln euro) daje ok. 710 mln euro. Rolę Instytucji Zarządzającej pełni Minister właściwy ds. rybołówstwa, reprezentowany przez Dyrektora Departamentu Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, natomiast Samorządom Województwa powierzono rolę Instytucji Pośredniczących we wdrażaniu Programu. Samorząd Województwa Opolskiego wdraża priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020, którego celem jest rozwój obszarów rybackich i obszarów akwakultury poprzez tworzenie miejsc pracy i rozwijanie alternatywnych źródeł dochodów dla rybaków oraz innych gałęzi gospodarki związanych z rybactwem. Główną rolę w realizacji priorytetu 4. odgrywa Rybacka Lokalna Grupa Działania Opolszczyzna, która wdraża opracowaną przez siebie lokalną strategię rozwoju. Ważne linki do strony internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: -  dot. zakresu wsparcia https://mgm.gov.pl/pl/rybolowstwo/po-ryby-morze-2014-2020/ - dot. informacji i promocji https://mgm.gov.pl/pl/rybolowstwo/po-ryby-morze-2014-2020/informacja-i-promocja-po-ryby-2014-2020/ - dot. interpretacji i wykładni przepisów https://mgm.gov.pl/pl/rybolowstwo/po-ryby-morze-2014-2020/interpretacje/ - dot. nadużyć finansowych https://mgm.gov.pl/pl/rybolowstwo/po-ryby-morze-2014-2020/naduzycia-finansowe/  

Metryczka

Dokument wytworzył:Violetta Ruszczewska
Data wytworzenia:15.01.2015
Godzina wytworzenia:12:22
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry