Wersja historyczna publikacji, ważna od: 08.01.2018 08:20:31 do: 08.01.2018 08:33:16, opublikowana przez: Iwona Marek

Weryfikacja wykazu zawierajacego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska

Kategoria:Środowisko
Podmioty uprawnione:

Podmioty korzystajace ze środowiska wprowadzajace gazy lub pyły do powietrza, pobierające wodę, wprowadzajace ścieki do wody lub ziemi, składujące odpady, mające obowiązek w drodze samoopodatkowania złożyć stosowany wykaz oraz uiścić opłatę na rachunek redystrybucyjny Urzędu Marszałkowskiego.

Wymagania i potrzebne dokumenty:

Prawidłowo sporządzony wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska należy sporządzić zgodnie ze wzorem wykazu ogłoszonym Rozporządzeniem Ministra  Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat  (Dz.U. z 2014, poz. 274 z późn. zm. ) oraz według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce.

Opłaty:

Numer konta: 16 1160 2202 0000 0000 4089 4067

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Deprtament Ochorny Środowiska
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Organ właściwy:Marszałek Województwa - weryfikacja wykazów i naliczenie opłat
Podstawa prawna:

UWAGA – ZMIANY W SPRAWOZDAWCZOŚCI

W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. z 2016 poz. 672 z późn. zm.) wprowadzonych na podstawie art. 13 pkt 4 ustawy z  dnia 16  grudnia 2016 r. o  zmianie niektórych  ustaw  w  celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. z 2016 r., poz. 2255), począwszy od  1 stycznia 2017 r.   podmioty korzystające     ze     środowiska  nie   przedkładają   wykazów   i informacji, o których mowa   w    art. 286 ust. 1 i  1a   ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w  przypadku gdy roczna wysokość  opłaty  z  tytułu każdego z  rodzajów  korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1  nie przekracza 100 zł.   W świetle powyższego niniejsze zwolnienie dotyczy wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za rok  2016 r.  oraz kolejne okresy rozliczeniowe. Natomiast wykazy za lata ubiegłe tj. za okres od II półrocza 2012 r. do 2015 r. nie podlegają zwolnieniu.

UWAGA – ZMIANA SYSTEMU NALICZANIA OPŁAT
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA OD 2013 r.

W związku z nowelizacją przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska od 1 stycznia 2013 roku weszły w życie zmiany w sposobie naliczania opłat z tytułu korzystania ze środowiska zgodnie, z którymi:

  • Począwszy od 1 stycznia 2013 r. podmiot korzystający ze środowiska składa roczny wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.
  • Termin składania wykazów oraz wnoszenia opłat upływa z dniem 31 marca roku następnego.
  • Nie wnosi się opłat za korzystanie ze środowiska, których roczna wysokość nie przekracza 800 zł.
  • Ustaje obowiązek przedkładania przedmiotowych wykazów wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, a w przypadku podmiotów składujących odpady- wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.
  • Zasady naliczania opłat za lata wcześniejsze (do roku 2012 włącznie) pozostają bez zmian tj. informacje o korzystaniu ze środowiska sporządzamy w systemie półrocznym, a wysokość kwoty zwolnionej z uiszczania opłaty wynosi 400 zł za półrocze dla danego rodzaju korzystania ze środowiska.

 

Osoba odpowiedzialna:Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:15.01.2016
Godzina wytworzenia:11:10
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry