Wersja historyczna publikacji, ważna od: 30.06.2017 10:22:23 do: 15.09.2017 12:15:22, opublikowana przez: Iwona Marek

Udostępnienie informacji o środowisku

Kategoria:Sprawy obywatelskie > Środowisko
Podmioty uprawnione:

Każdy

Wymagania i potrzebne dokumenty:
  1. Wniosek o udzielenie informacji o środowisku
  2. Odmowa udostępnienia informacji – decyzja administracyjna
  3. Naliczenie opłaty za udostępnienie informacji i poinformowanie strony o jej wysokości
  4. Uiszczenie opłaty i udostępnienie informacji
Opłaty:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. z 2010r., Nr 215, poz. 1415)

Miejsce składania dokumentów:

Marszałek Województwa Opolskiego
Departament Ochrony Środowiska
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Tryb odwoławczy:

Od decyzji o odmowie udostępnienia informacji o środowisku przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (adres:45-052 Opole, ul. Oleska 19) , w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie składa się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (tj. za pośrednictwem Marszałka Województwa Opolskiego).

Organ właściwy:Marszałek Województwa – udostępnienie informacji lub decyzja administracyjna odmawiająca udostępnienia informacji
Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2013 r. poz. 1235)
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. z 2010 r. Nr 215, poz. 1415)
Osoba odpowiedzialna:Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:18.07.2016
Godzina wytworzenia:08:58
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry