Wersja historyczna publikacji, ważna od: 21.10.2015 12:47:34 do: 16.12.2019 13:44:15, opublikowana przez: Iwona Marek

Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej

Kategoria:Środowisko
Podmioty uprawnione:

Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej ubiegające się o zatwierdzenie dokumentacji geologicznych

Wymagania i potrzebne dokumenty:
  1. wniosek o zatwierdzenie dokumentacji,
  2. cztery egzemplarze dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej.
  3. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.
Opłaty:
Opłata skarbowa: 10 zł
Konto opłaty skarbowej:
Urząd Miasta Opola
03 1160 2202 0000 0002 1515 3249
Organ właściwy:Marszałek Województwa – decyzja administracyjna.
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Ochrony Środowiska
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015r., poz. 196 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny z wyłączeniem złoża węglowodorów (Dz. U. z 2015r., poz. 987),
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. z 2014r., poz. 596),
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2015r., poz. 783, z późn. zm.),
Tryb odwoławczy:
Od decyzji (koncesji) stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Środowiska (00-922 Warszawa ul Wawelska 52/54 ), w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie składa się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (tj. za pośrednictwem Marszałka Województwa Opolskiego).
Osoba odpowiedzialna:Krzysztof Mikołajewicz - Geolog Wojewódzki

Metryczka

Dokument wytworzył:Krzysztof Mikołajewicz - Geolog Wojewódzki
Data wytworzenia:21.10.2015
Godzina wytworzenia:12:47
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry