Wersja historyczna publikacji, ważna od: 21.10.2015 12:38:42 do: 09.12.2019 11:04:18, opublikowana przez: Iwona Marek

Udostępnianie informacji geologicznej zgromadzonej w Wojewódzkim Archiwum Geologicznym

Kategoria:Środowisko
Podmioty uprawnione:

Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej ubiegające się o udostępnienie informacji geologicznej.

Wymagania i potrzebne dokumenty:

Wniosek o udostępnienie informacji geologicznej – wg wzoru

  • UWAGI!!!
  • W przypadku gdy prawo do informacji geologicznej określonej we wniosku przysługuje Skarbowi Państwa, a przedmiotem udostępnienia jest informacja geologiczna wykorzystywana w celu określonym w art. 100 ust. 2 ustawy (tj. w zakresie: wydobywania kopalin ze złóż, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz podziemnego składowania odpadów) lub informacja w postaci danych geologicznych zawartych w dokumentach oraz zbiorach danych geologicznych, do wniosku o udostępnienie dołącza
    się umowę na korzystanie z informacji geologicznej zawartą z Ministrem Środowiska.
  • W przypadku gdy wyłączne prawo do korzystania z informacji geologicznej określonej we wniosku przysługuje podmiotom innym niż Skarb Państwa, do wniosku o udostępnienie informacji dołącza się pisemną zgodę podmiotu, któremu takie prawo przysługuje.
  • Informacja geologiczna pochodząca z bieżącego dokumentowania przebiegu robót geologicznych i ich wyników nie podlega wglądowi i udostępnieniu do czasu zakończenia działalności będącej źródłem tej informacji.
Opłaty:

brak

Organ właściwy:Marszałek Województwa - decyzja administracyjna
Miejsce składania dokumentów:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Ochrony Środowiska
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015r., poz. 196 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej (Dz. U. Nr 282, poz. 1657).
Tryb odwoławczy:

brak

Osoba odpowiedzialna:Krzysztof Mikołajewicz - Geolog Wojewódzki

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Krzysztof Mikołajewicz - Geolog Wojewódzki
Data wytworzenia:21.10.2015
Godzina wytworzenia:12:38
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry