Wersja historyczna publikacji, ważna od: 15.01.2016 11:10:58 do: 08.01.2018 08:20:31, opublikowana przez: Joanna Wilczyńska

Weryfikacja wykazu zawierajacego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska

Kategoria:Środowisko
Podmioty uprawnione:

Podmioty korzystajace ze środowiska wprowadzajace gazy lub pyły do powietrza, pobierające wodę, wprowadzajace ścieki do wody lub ziemi, składujące odpady, mające obowiązek w drodze samoopodatkowania złożyć stosowany wykaz oraz uiścić opłatę na rachunek redystrybucyjny Urzędu Marszałkowskiego.

Wymagania i potrzebne dokumenty:

Prawidłowo sporządzony wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska na wzorze ogłoszonym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat i sposobu przedstawiania tych informacji i danych (Dz.U. z 2005 r., nr 252, poz. 2178) oraz według stawek ogłoszonych Rozporządzeniem Ministra Środowiska (Dz.U. z 2004 r., nr 279, poz. 2758)

Opłaty:

Numer konta: 16 1160 2202 0000 0000 4089 4067

Organ właściwy:Marszałek Województwa - weryfikacja wykazów i naliczenie opłat
Miejsce składania dokumentów:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Deprtament Ochorny Środowiska
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Podstawa prawna:

UWAGA – ZMIANA SYSTEMU NALICZNIA OPŁAT
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA OD 2013 r.

W związku z nowelizacją przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska od 1 stycznia 2013 roku weszły w życie zmiany w sposobie naliczania opłat z tytułu korzystania ze środowiska zgodnie, z którymi:

  • Począwszy od 1 stycznia 2013 r. podmiot korzystający ze środowiska składa roczny wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.
  • Termin składania wykazów oraz wnoszenia opłat upływa z dniem 31 marca roku następnego
  • Nie wnosi się opłat za korzystanie ze środowiska, których roczna wysokość nie przekracza 800 zł.
  • Ustaje obowiązek przedkładania przedmiotowych wykazów wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, a w przypadku podmiotów składujących odpady- wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.
  • Zasady naliczania opłat za lata wcześniejsze (do roku 2012 włącznie) pozostają bez zmian tj. informacje o korzystaniu ze środowiska sporządzamy w systemie półrocznym, a wysokość kwoty zwolnionej z uiszczania opłąty wynosi 400 zł za półrocze dla danego rodzaju korzystania ze środowiska.
  • Zwolnienie z obowiązku wniesienia opłaty nie zwalnia z obowiązku składania informacji.

W związku z powyższymi zmianami podmioty korzystające ze środowiska nie składają obecnie wykazów półrocznych, ale roczny wykaz za korzystanie ze środowiska.

Osoba odpowiedzialna:Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:15.01.2016
Godzina wytworzenia:11:10
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry