Wersja historyczna publikacji, ważna od: 10.05.2016 10:51:31 do: 12.11.2019 09:03:18, opublikowana przez: Iwona Marek

Wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz na piwo oraz powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu za wyjątkiem piwa

Kategoria:Działalność gospodarcza
Podmioty uprawnione:

Przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terenie Województwa Opolskiego.

Wymagania i potrzebne dokumenty:

Wzory aktualnych druków do pobrania:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwem. (pobierz – 1 doc.)
 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu, bez piwa. (pobierz – 2 doc.)
 3. Informacja o wielkości sprzedaży w ………… r. napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa i powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu bez piwa (brutto) (pobierz – 3 doc.)
 4. Oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych. (nie dotyczy osób prawnych). (pobierz – 4 doc.)

  wraz z załącznikami:

  1. umowa spółki cywilnej, jeżeli została zawarta w celu prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi,
  2. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do użytkowania magazynu dostosowanego do przechowywania napojów alkoholowych,
  3. decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu lub warunkowym zatwierdzeniu zakładu , o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594), albo zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów, o którym mowa w art. 62 ust. 1 pkt 4 tej ustawy,
  4. zaświadczenie właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o zgodności lokalizacji magazynu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub opinię odnośnie do możliwości prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi we wskazanym miejscu (aktualne),
  5. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o niezaleganiu przez wnioskodawcę z realizacją ciążących na nim zobowiązań podatkowych lub zaświadczenie, że zobowiązania rozłożone na raty lub o odroczonym terminie płatności są realizowane,
  6. zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z wpłatami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne lub zaświadczenie, ze należności z tytułu składek o odroczonym terminie płatności lub rozłożone na raty są realizowane,
  7. dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.
  8. * oświadczenie o rozpoczęciu działalności obrotu hurtowego napojami alkoholowymi po raz pierwszy.

  WARTOŚĆ SPRZEDAŻY hurtowej napojów alkoholowych (którą od dnia 01 czerwca 2015r. wpisuje się we wnioskach) należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju tych napojów.

  *Oświadczenie składają przedsiębiorcy, którzy po raz pierwszy występują o wydanie zezwolenia.

Opłaty:

Wysokość opłaty zależy od wartości sprzedaży (kwota należna sprzedawcy za sprzedane alkohole, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego) napojów alkoholowych w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia. Opłata w wysokości 4.000 zł. dla przedsiębiorców występujących o zezwolenie po raz pierwszy oraz dla tych, których wartość sprzedaży w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia nie przekroczyła 1.000.000 zł. W przypadku przedsiębiorców, których wartość sprzedaży w
roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia przekroczyła 1.000.000, opłatę ustala się w wysokości równej 0,4% wartości sprzedaży w roku poprzednim. Art.9² p.3 i 4 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. (Dz.U. 2015, poz. 1286 poźń. zmian.).

Inne opłaty:

 • za wydanie decyzji wprowadzającej nowe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, zwiększającej ilość tych miejsc w stosunku do wymienionych w wydanych zezwoleniach – opłata wynosi 50% stawki określonej dla zezwolenia w dniu jego wydania,
 • za wydanie innych decyzji, wprowadzających zmiany w zezwoleniach – opłata wynosi 200 zł,
 • za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych o zawartości do 18% alkoholu – opłata wynosi 1.000 zł,
 • za wydanie duplikatu zezwolenia – opłata wynosi 50 zł.
Miejsce składania dokumentów:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Kancelaria Ogólna
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Jednostka/osoba odpowiedzialna
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Infrastruktury i Gospodarki
ul. Hallera 9
45-867 Opole

Osoba do kontaktu:
Aneta Lipińska – Inspektor w Referacie Transportu i Gospodarki
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Infrastruktury i Gospodarki
Pok. 2.2, tel. 077 44 82 183
e-mail: a.lipinska@opolskie.pl
Godziny pracy: poniedziałek-piątek w godz. od 8.30 do 15.30

Podstawa prawna:

1)Marszałek Województwa wydaje zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r. poz. 1286z poźń. zmian.). (pobierz – 5 doc.)
2) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2015r. w sprawie rodzaju dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków o wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi oraz wzorów tych wniosków (Dz. U. z 2015r. poz. 739).(pobierz – 6 doc.)
3) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz.23, z późn. zmian.)

Dodatkowe informacje:

UWAGA!
Od dnia 01 czerwca 2015r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2015r. w sprawie rodzaju dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków o wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi oraz wzorów tych wniosków (Dz. U. z 2015r. poz. 739).

Uwagi:

Numer rachunku, na który należy dokonać wpłaty:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Nr rachunku: 49 1160 2202 0000 0000 6013 8467

Dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia może być doręczony odrębnie, nie później jednak niż w dniu odbioru zezwolenia. W takim przypadku we wniosku o wydanie zezwolenia należy umieścić informację o jego późniejszym doręczeniu.

Warunki wykonywania działalności na podstawie zezwolenia (art. 9 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi):

 1. przekazywanie organowi zezwalającemu informacji o wielkości sprzedaży napojów alkoholowych. Należy ją składać (corocznie) w terminie do 31 stycznia – za rok poprzedni.
 2. sprzedaż napojów alkoholowych, wymienionych w zezwoleniu, wyłącznie przedsiębiorcom posiadającym zezwolenie na obrót hurtowy tymi napojami lub zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych.
 3. prowadzenie obrotu hurtowego tylko napojami alkoholowymi oznaczonymi znakami skarbowymi akcyzy, o ile wymóg oznaczania tymi znakami wynika z innych przepisów.
 4. zaopatrywanie się w napoje alkoholowe, wymienione w zezwoleniu, u producentów oraz u przedsiębiorców posiadających zezwolenie na obrót hurtowy tymi napojami.
 5. posiadanie tytułu prawnego do korzystania ze stacjonarnego magazynu dostosowanego do przechowywania napojów alkoholowych.
 6. niezaleganie przez przedsiębiorcę z realizacją ciążących na nim zobowiązań podatkowych oraz wynikających z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.
 7. wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscach wymienionych w zezwoleniu.
 8. zgłaszanie ministrowi właściwemu do spraw gospodarki lub właściwemu marszałkowi województwa zmian stanu faktycznego i prawnego przedsiębiorcy, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany.
 9. przestrzeganie innych warunków określonych przepisami prawa.

Definicje:

Wartość sprzedaży – kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego – (kwota brutto) (art. 21 pkt 8 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

Obrót hurtowy napojami alkoholowymi – zakup napojów alkoholowych w celu dalszej ich odsprzedaży przedsiębiorcom posiadającym właściwe zezwolenia (art. 21 pkt 7 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

Sprawy nie wymagające postępowania wyjaśniającego załatwia się niezwłocznie. W przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego –nie później niż w ciągu miesiąca. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej sprawa jest załatwiana nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Podstawa prawna ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.).

Przedmiot sprawy:

Przedsiębiorcy, którzy posiadają siedzibę na terenie województwa opolskiego, prowadzący lub chcący prowadzić obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 4,5 % oraz piwem lub napojami alkoholowymi o zawartości alkoholu od 4,5 % do 18%, z wyjątkiem piwa powinni zwrócić się w tym celu o zezwolenie w formie decyzji administracyjnej marszałka województwa.

Tryb odwoławczy:

Na decyzję wydaną przez Marszałka Województwa Opolskiego służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu
45-052 Opole, ul. Oleska 19a
tel.: (077) 453 83 67, faks: (077) 453 83 67

Osoba odpowiedzialna:Bartłomiej Horaczuk - Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Bartłomiej Horaczuk - Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki
Data wytworzenia:10.05.2016
Godzina wytworzenia:10:51
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry