Wersja historyczna publikacji, ważna od: 06.02.2017 12:30:36 do: 06.02.2017 12:31:04, opublikowana przez: Krzysztof Szwarcbach

Rejestry, ewidencje i archiwa

 1. Rejestry, ewidencje.Podstawa prawna:§ 43 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego prowadzone są następujące rejestry: Nazwa Departamentu: Departament Organizacyjno - Administracyjny, Biuro Sejmiku
  Lp. Nazwa rejestru Imię i nazwisko osoby dysponującej Telefon e-mail
  1. Rejestr skarg i wniosków Anna Żurek (+48) 77 541 65 89 a.zurek@opolskie.pl
  2. Rejestr petycji składanych do organów samorządu województwa

  Anna Żurek,

  Radosław Nowosielecki (Biuro Sejmiku)

  (+48) 77 541 65 89 (+48) 77 541 65 70 a.zurek@opolskie.pl sejmik@opolskie.pl
  3. Rejestr aktów wewnętrznych Anna Żurek (+48) 77 541 65 89 a.zurek@opolskie.pl
  4. Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw Anna Żurek (+48) 77 541 65 89 a.zurek@opolskie.pl
  5.
  Wykaz tematycznych rejestrów umów (tematyczne rejestry umów znajdują się we właściwych merytorycznie departamentach)
  rejestr umów zleceń i o dzieło
  Aldona Stahlberger (+48) 77 541 65 41 a.stahlberger@opolskie.pl
  6. Rejestr porozumień Anna Żurek (+48) 77 541 65 89 a.zurek@opolskie.pl
  7. Rejestr uchwał Zarządu Województwa Anna Mielec, Katarzyna Piechówka (+48) 77 541 63 12 doa@opolskie.pl
  8. Rejestr aktów prawa miejscowego Anna Mielec, Katarzyna Piechówka (+48) 77 541 63 12 doa@opolskie.pl
  9. Rejestr uchwał Sejmiku Województwa Marian Wójcik (+48) 77 541 65 56 sejmik@opolskie.pl
  10. Rejestr poleceń wyjazdów służbowych właściwe merytorycznie departamenty
  11. Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej Aleksandra Andruszkiewicz (+48) 77 541 63 89 a.andruszkiewicz@opolskie.pl
  12. Rejestr przesyłek wpływających Rejestr przesyłek wychodzących Przemysław Mościchowski (+48) 77 541 63 33 p.moscichowski@opolskie.pl
  Forma rejestru: pisemna, a w przypadku rejestru uchwał Zarządu, rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej oraz rejestru skarg i wniosków również elektroniczna. Godziny, w których można się zapoznać z treścią rejestru: 7.30 - 15.30 Nazwa Departamentu: Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
  Lp. Nazwa rejestru Imię i nazwisko osoby dysponującej Telefon e-mail
  1. Rejestr jednostek organizacyjnych, którym przyznano status Centrum Integracji Społecznej Sylwia Mazur (+48) 077 44 82 164 sylwia.mazur@opolskie.pl
  2. Rejestr umów dotacyjnych udzielanych z budżetu Województwa Opolskiego Jolanta Wieliczko (+48) 077 44 82 161 j. wieliczko@opolskie.pl
  3. Rejestr lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami Lidia Dębicka (+48) 077 44 82 168 l.debicka@opolskie.pl
  4. Rejestr przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną wykonującą badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu Lidia Dębicka (+48) 077 44 82 168 l.debicka@opolskie.pl
  5. Rejestr psychologów uprawnionych do przeprowadzania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu Lidia Dębicka (+48) 077 44 82 168 l.debicka@opolskie.pl
  Nazwa Departamentu: Departament Kultury, Turystyki i Sportu
  Lp. Nazwa rejestru Imię i nazwisko osoby dysponującej Telefon e-mail
  1. Rejestr organizatorów turystyki i pośredników turystycznych województwa opolskiego Elżbieta Pasławska (+48) 077 442 93 26 e.paslawska@opolskie.pl
  2. Ewidencja zaszeregowania obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów i kategorii Elżbieta Pasławska (+48) 077 442 93 26 e.paslawska@opolskie.pl
  3. Rejestr organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich Maria Głogiewicz (+48) 077 442 93 26 m.glogiewicz@opolskie.pl
  Nazwa Departamentu: Departament Infrastruktury i Gospodarki
  Lp. Nazwa ewidencji Imię i nazwisko osoby dysponującej Telefon e-mail
  1. Ewidencja projektów zatwierdzonych organizacji ruchu Marek Karawan (+48) 077 44 82 156 m.karawan@opolskie.pl
  Remigiusz Widera (+48) 077 44 82 143 r.widera@opolskie.pl
  Adrian Starowicz (+48) 077 44 82 140 a.starowicz@opolskie.pl
  2. Ewidencja wydanych zezwoleń na przewóz osób Anna Walentynowicz (+48) 077 44 82 147 a.walentynowicz@opolskie.pl
  Wojciech Skawina (+48) 077 44 82 148 w.skawina@opolskie.pl
  3. Ewidencja egzaminatorów przeprowadzających egzaminy państwowe na prawo jazdy Aneta Lipińska (+48) 077 44 82 183 a.lipinska@opolskie.pl
  4. Rejestr przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające dla kierowców przewożących towary niebezpieczne Jacek Kichman (+48) 077 44 82 151 j.kichman@opolskie.pl
  Aneta Lipińska (+48) 077 44 82 183 a.lipinska@opolskie.pl
 2. ArchiwaArchiwum zakładowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa OpolskiegoPodstawa prawna: Zarządzenie nr 15/2001 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 2 maja 2001r. w sprawie wprowadzenia instrukcji o organizacji i zakresie działalności archiwum zakładowego Urzędu Marszałkowskiego Nazwa departamentu: Departament Organizacyjno - Administracyjny
  Nazwa ewidencji Imię i nazwisko osoby dysponującej Telefon
  Ewidencja zasobu rejestru archiwum zakładowego Urzędu Marszałkowskiego Arleta Ciupińska (+48) 077 541 64 07
  Rejestr Przechowawców Akt Osobowych i Płacowych Województwa Opolskiego Arleta Ciupińska (+48) 077 541 64 07
  Godziny, w których można się zapoznać z treścią: pon. - pt. 7.30 - 15.30
 3. IMI System Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym UEW celu realizacji obowiązku współpracy administracyjnej i wzajemnej pomocy pomiędzy administracjami państw członkowskich, Komisja Europejska stworzyła narzędzie informatyczne o nazwie System Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym IMI (skrót od ang.: Internal Market Information System).Czym jest system IMIIMI umożliwia identyfikację właściwych instytucji administracyjnych w państwach członkowskich UE oraz wymianę informacji między nimi w języku narodowym w oparciu o wcześniej przetłumaczone pytania i odpowiedzi. Dzięki IMI instytucje administracji publicznej, takie jak: urzędy gmin, miast, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie, ministerstwa, urzędy centralne oraz jednostki samorządu zawodowego mają możliwość zweryfikować w szybki i łatwy sposób autentyczność dokumentów przedstawionych przez usługodawców (przedsiębiorców) oraz osoby legitymujące się określonymi kwalifikacjami.Zakres działaniaSystem IMI obsługuje aktualnie dwa obszary:
  • kwalifikacje zawodowe (PQ - Professional Qualifications) - obszar regulowany przez dyrektywę 2005/36/WE ws. uznawania kwalifikacji zawodowych;
  • usługi (SD - Services Directive) - obszar regulowany przez dyrektywę 2006/123/WE ws. usług na rynku wewnętrznym.
  W Polsce rolę Koordynatora Krajowego Systemu IMI oraz Koordynatora modułu Usługi pełni Ministerstwo Gospodarki (Departament Spraw Europejskich). Rolę Koordynatora modułu Kwalifikacje zawodowe pełni Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rejestry w systemie IMI prowadzone przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
  Nazwa rejestru Jednostka prowadząca rejestr
  Rejestr przedsiębiorców prowadzących kursy podstawowe i kursy doszkalające dla kandydatów na doradców i doradców ds. bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych Departament Infrastruktury i Gospodarki
  Rejestr przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
  Usługi turystyczne obejmujące polowania wykonywane przez cudzoziemców na terytorium RP lub polowania za granicą Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  Rejestr zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% Departament Infrastruktury i Gospodarki
  Rejestr zezwoleń w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami Departament Ochrony Środowiska
  Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu oraz przedsiębiorców prowadzących punkty zbierania pojazdów Departament Ochrony Środowiska
  Strona główna systemu IMI Komisji Europejskiej Strona Ministerstwa Gospodarki

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Iwona Marek
Data wytworzenia:07.09.2016
Godzina wytworzenia:15:53
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry