Wersja historyczna publikacji, ważna od: 21.11.2016 08:48:49 do: 21.11.2016 10:14:43, opublikowana przez: Iwona Marek

Departament Organizacyjno – Administracyjny

Departament Organizacyjno - Administracyjny ul. Piastowska 14 45-082, Opole tel.: (+48) 77 54 16 400 - Dyrektor Departamentu Marcin Puszcz (+48) 77 54 16 580 - Z-ca Dyrektora Departamentu Anna Kurdej-Michniewicz fax: (+48) 77 54 16 403 e-mail: doa@opolskie.pl Dyrektor: Marcin Puszcz Z-ca Dyrektora: Anna Kurdej - Michniewicz Komórki organizacyjne:

 • Referat Organizacyjny
 • Referat Kadr i Płac
 • Referat Prawny
 • Referat Administracyjny i Zamówień Publicznych
 • Kancelaria Ogólna
 • Stanowisko Pracy BHP
(wyciąg z Regulamu Organizacyjnego - Rozdział 8, § 11)
 1. Do zadań Departamentu należy w szczególności:
  1. przygotowywanie i ewidencjonowanie upoważnień i pełnomocnictw,
  2. opracowywanie i aktualizacja regulaminu organizacyjnego, regulaminu pracy, zarządzeń Marszałka i innych aktów normujących pracę Urzędu,
  3. prowadzenie spraw związanych z obsługą posiedzeń Zarządu,
  4. przygotowanie i koordynacja zadań związanych z przeprowadzaniem wyborów do Sejmiku,
  5. koordynowanie spraw związanych z opracowaniem, wdrożeniem i funkcjonowaniem systemu kontroli zarządczej, w tym zarządzania ryzykiem w Urzędzie,
  6. nadzorowanie oraz kontrolowanie rozpatrywania skarg i wniosków oraz petycji w Urzędzie,
  7. prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej, w tym prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej,
  8. koordynacja terminowości realizacji wniosków Komisji, wniosków, zapytań i interpelacji radnych oraz prowadzenie rejestru odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania,
  9. prowadzenie w imieniu Marszałka spraw związanych ze składaniem oświadczeń majątkowych przez osoby do tego zobowiązane,
  10. opracowywanie aktów prawa pracy, w szczególności: regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
  11. prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem i wynagradzaniem pracowników Urzędu, w tym finansowanych w ramach pomocy technicznej programów unijnych,
  12. prowadzenie spraw z zakresu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
  13. prowadzenie spraw związanych ze stosunkiem pracy dyrektorów jednostek organizacyjnych, z wyłączeniem organizacji konkursów na stanowiska nie objęte ustawą o pracownikach samorządowych,
  14. kontrola przestrzegania dyscypliny pracy w Urzędzie,
  15. prowadzenie spraw z zakresu podnoszenia kwalifikacji i umiejętności zawodowych pracowników Urzędu,
  16. koordynowanie spraw związanych z odbywaniem stażu przez absolwentów skierowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy oraz organizowanie praktyk zawodowych i studenckich,
  17. prowadzenie spraw w zakresie: wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Urzędu, obsługi finansowej umów zleceń i o dzieło, naliczania i wypłaty stypendiów sportowych, edukacyjnych, staży zagranicznych, rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym,
  18. zapewnienie obsługi prawnej komórek organizacyjnych Urzędu,
  19. prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych, w tym zamówień publicznych realizowanych w ramach programów finansowanych ze środków unijnych,
  20. gospodarowanie środkami trwałym, wartościami niematerialnymi i prawnymi oraz wyposażeniem Urzędu,
  21. prowadzenie wszechstronnej obsługi techniczno - administracyjnej Urzędu oraz obsługi w ramach realizowanych projektów finansowanych ze środków unijnych, w tym:
   1. administrowanie obiektami użytkowanymi przez Urząd,
   2. zapewnienie fizycznej ochrony Urzędu,
   3. prowadzenie spraw związanych z inwestycjami oraz remontami obiektów i pomieszczeń Urzędu,
   4. organizacja transportu pojazdami własnymi i obcymi,
   5. zaopatrzenie Urzędu w materiały, sprzęt, towary, itp.,
   6. zapewnienie łączności,
  22. prowadzenie Kancelarii Ogólnej i archiwum,
  23. prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców oraz sprawowanie kontroli w zakresie objętym wpisem do rejestru przedsiębiorców,
  24. prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną przeciwpożarową.
Za treść odpowiada: Sekretarz Województwa – Adam Maciąg

Metryczka

Dokument wytworzył:Iwona Marek
Data wytworzenia:01.07.2015
Godzina wytworzenia:13:36
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry