Wersja historyczna publikacji, ważna od: 07.10.2016 12:25:44 do: 09.10.2019 12:42:12, opublikowana przez: Joanna Wilczyńska

Wydawanie zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej

Kategoria:Sprawy obywatelskie > Działalność gospodarcza
Podmioty uprawnione:

Zaświadczenie jest wydawane obywatelom państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – w przypadku, gdy zamierza podjąć lub wykonywać działalność na terenie innego niż Rzeczpospolita Polska państwa należącego do obszaru określonego powyżej, którzy spełniają następujące warunki:

 • mają zameldowanie na terenie województwa opolskiego,
 • ostatnią działalność prowadzili na terenie województwa opolskiego,
 • ostatnie zatrudnienie mieli na terenie województwa opolskiego.
Wymagania i potrzebne dokumenty:

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 90, poz. 549), do wniosku o wydanie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. Uwierzytelniona kserokopia strony z ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo wnioskodawcy ze zdjęciem, datą i miejscem urodzenia (w przypadku „nowego” dowodu osobistego – obie strony).
 2. Uwierzytelnione kserokopie dokumentów potwierdzających świadczenie pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej w danym zawodzie lub branży, w szczególności:
  • świadectwo pracy,
  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z aktualną informacją, wygenerowaną z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, wskazującą że działalność nadal jest prowadzona. W przypadku gdy zaświadczenie o wpisie nie zawiera określenia przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, należy dołączyć zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON,
  • decyzja urzędu gminy o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej lub zaświadczenie potwierdzające wcześniejsze prowadzenie działalności wraz z informacją o dacie wyrejestrowania,
  • umowa cywilnoprawna – w przypadku świadczenia pracy na podstawie umowy-zlecenia lub umowy o dzieło,
  • aktualny pełny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
 3. Uwierzytelnione kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie przez wnioskodawcę kwalifikacji zawodowych, np.: uprawnień budowlanych – dotyczy tylko osób posiadających takie kwalifikacje.
 4. Kopia potwierdzenia dokonania opłaty.

*) Uwierzytelnienie oznacza poświadczenie “za zgodność z oryginałem” przez pracownika zatrudnionego na stanowiskach urzędniczych w urzędach wydających dokumenty lub radcę prawnego lub notariusza lub adwokata. Uwierzytelnienia może dokonać również pracownik przyjmujący wniosek, po przedstawieniu oryginałów dokumentów.

Opłaty:

Wydane zaświadczenia podlega opłacie. Opłatę, w wysokości 3% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w roku wydania zaświadczenia, tj. w 2016 roku 55,50 zł (wyłącznie w polskiej walucie) należy dokonać na rachunek:

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu

Bank Millennium SA O/Opole

NR 10 1160 2202 0000 0000 4170 1700

Z dopiskiem: “Opłata za wydanie zaświadczenia o działalności”

Organ właściwy:Marszałek Województwa Opolskiego
Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, ul. Oleska 127, 45-231 Opole (budynek WORD II piętro)

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
Nr 90, poz. 549)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych

Informujemy, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135) dane osobowe podane w dokumentacji i wniosku o wydanie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj wykonywanej działalności zawodowej/gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej będą przetwarzane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opole ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, w celu wydania ww. zaświadczenia.

Ponadto informujemy, że osoby, które złożyły wnioski o wydanie ww. zaświadczenia mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Osoba odpowiedzialna:Ewa Baryliszyn - doradca zawod. II st. w WUP
tel./fax: 77 4416677, e-mail: e.baryliszyn@wup.opole

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Ewa Baryliszyn - doradca zawod. II st. w WUP
tel./fax: 77 4416677, e-mail: e.baryliszyn@wup.opole
Data wytworzenia:07.10.2016
Godzina wytworzenia:12:25
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry