Wersja historyczna publikacji, ważna od: 11.10.2016 11:39:33 do: 30.01.2018 11:21:39, opublikowana przez: Iwona Marek

Biuro Kontroli i Audytu

Biuro Kontroli i Audytu ul. Piastowska 14 45-082, Opole tel.: (+48) 77 54 16 561, 54 16 562 e-mail: bka@opolskie.pl Dyrektor - Audytor wewnętrzny: Adam Kułakowski Komórki organizacyjne:

 • Zespół Kontroli
 • Zespół Audytu
(wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego - Rozdział 8, § 26)
  1. Do zakresu działania Biura należy w szczególności :
   1. planowanie roczne, organizowanie, koordynowanie oraz nadzór nad działalnością kontrolną wykonywaną przez departamenty w wojewódzkich jednostkach organizacyjnych i innych podmiotach w zakresie określonym w ustawach, umowach i porozumieniach,
   2. prowadzenie kontroli w wojewódzkich jednostkach organizacyjnych, w tym wynikających z art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie legalności, celowości, gospodarności i rzetelności gospodarki finansowej oraz na polecenie Marszałka w innych podmiotach, w tym prowadzenie sprawozdawczości,
   3. przeprowadzanie na zlecenie Zarządu Województwa kontroli w spółkach prowadzących działalność leczniczą, zgodnie z art. 212 k.s.h, w tym w szczególności w zakresie: realizacji zadań określonych w akcie założycielskim lub regulaminie organizacyjnym, dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych; prawidłowości gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi; gospodarki finansowej,
   4. koordynowanie spraw związanych z kontrolami i audytami przeprowadzanymi w Urzędzie przez podmioty zewnętrzne,
   5. planowanie roczne i przeprowadzanie kontroli wewnętrznej w Urzędzie,
   6. planowanie i przeprowadzanie audytów wewnętrznych.
Za treść odpowiada: Sekretarz Województwa – Adam Maciąg

Metryczka

Dokument wytworzył:Iwona Marek
Data wytworzenia:11.03.2016
Godzina wytworzenia:14:53
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry