Wersja historyczna publikacji, ważna od: 06.10.2016 08:34:35 do: nadal, opublikowana przez: Urząd Marszałkowski w Opolu

Opracowanie ekofizjograficzne województwa opolskiego

Opracowanie jest dokumentem sporządzanym dla potrzeb planu zagospodarowania przestrzennego województwa. Jest opracowaniem nowego typu, określającym przyrodnicze uwarunkowania dla zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego. Zakres informacji zamieszczonych w opracowaniu spełnia funkcję:

 • informacyjno-diagnostyczną – informując o zasobach, ich stanie i kierunkach przekształceń,
 • analityczną – stanowiąc podstawę wyjściową do opracowań strategicznych i prognozowania kierunków zmian, działań zapobiegawczych i korygujących,
 • edukacyjną – popularyzując wiedzę o regionie,
 • wspomagającą zarządzanie i monitoring zmian środowiska przyrodniczego,
 • kreującą – określając kierunki działań ochronnych, kształtuje strukturę przestrzenną systemu przyrodniczego, określa obszary realizacji i sposoby rekultywacji i rehabilitacji terenu.
Opracowanie obejmuje następujące bloki tematyczne:
 • blok I – rozpoznanie i charakterystykę ogólną województwa,
 • blok II – diagnozę stanu i funkcjonowania środowiska,
 • blok III – wstępną prognozę dalszych zmian zachodzących w środowisku z określeniem kierunków możliwej intensywności przekształceń i degradacji środowiska,
 • blok IV – przyrodnicze predyspozycje do kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej środowiska (waloryzacja funkcjonalno-przestrzenna), w tym: - wskazanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zachowania bioróżnorodności oraz optymalnego funkcjonowania przyrody, - wskazanie obszarów ochrony zasobów przyrodniczych, - wskazanie obszarów rozwoju funkcji użytkowych, - wskazanie obszarów zagrożeń i uciążliwości środowiskowych,
 • blok V – uwarunkowania ekofizjograficzne zagospodarowania przestrzennego województwa: - określenie obszarów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania środowiska i zachowania różnorodności biologicznej, - ograniczenia ekofizjograficzne z określeniem działań prewencyjnych, - określenie obszarów konfliktów przyrodniczo-przestrzennych,
 • blok VI – wnioski ekofizjograficzne do planu zagospodarowania przestrzennego województwa.
W opracowaniu zawarto informacje o poszczególnych komponentach środowiska przyrodniczego, ich stanie i funkcjonowaniu, predyspozycjach wykorzystania i uwarunkowaniach rozwojowych. W szczególności informacje te obejmują rozpoznanie morfologii, geologii, hydrologii i hydrografii, klimatu i gleb województwa, krajobrazu i zasobów przyrodniczych oraz ich powiązań z terenami zewnętrznymi, aktualnego stanu komponentów środowiska, charakteru i trendów ich zmian. Opracowanie, z uwagi na zakres poruszanej problematyki może być dodatkowo wykorzystywane do:
 • sporządzania dokumentów planistycznych i studialnych na poziomie regionalnym,
 • sporządzania dokumentów strategicznych i programowych województwa,
 • sporządzania prognoz oddziaływania na środowisko strategii, polityk, planów i programów o charakterze regionalnym,
 • zarządzania środowiskiem oraz monitorowania jego zmian,
 • udostępniania danych o środowisku,
 • popularyzacji wiedzy o środowisku przyrodniczym.
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Iwona Marek
Data wytworzenia:24.05.2011
Godzina wytworzenia:09:41
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry