Wersja historyczna publikacji, ważna od: 05.10.2016 14:22:00 do: nadal, opublikowana przez: Iwona Marek

Informacje ogólne

Sejmik jest organem stanowiącym i kontrolnym województwa. Do wyłącznej właściwości Sejmiku należy:

 1. podejmowanie uchwał o przeprowadzeniu referendum wojewódzkiego,
 2. stanowienie aktów prawa miejscowego, w szczególności:
  1. Statutu Województwa,
  2. zasad gospodarowania mieniem wojewódzkim,
  3. zasad i trybu korzystania z wojewódzkich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
 3. uchwalanie strategii rozwoju województwa oraz programów wojewódzkich,
 4. uchwalanie planu zagospodarowania przestrzennego,
 5. podejmowanie uchwał w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
 6. odejmowanie uchwał w sprawie szczegółowości układu wykonawczego budżetu województwa, z zastrzeżeniem, że szczegółowość ta nie może być mniejsza niż określona w odrębnych przepisach,
 7. uchwalanie budżetu województwa,
 8. określanie zasad udzielania dotacji przedmiotowych i podmiotowych z budżetu województwa,
 9. rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu województwa, sprawozdań finansowych województwa oraz sprawozdań z wykonywania wieloletnich programów województwa,
 10. podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia lub nie udzielenia Zarządowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu województwa,
 11. uchwalanie, w granicach określonych ustawami, przepisów dotyczących podatków i opłat lokalnych,
 12. podejmowanie uchwał w sprawie powierzenia zadań samorządu województwa innym jednostkom samorządu terytorialnego,
 13. uchwalanie "Priorytetów współpracy zagranicznej województwa",
 14. podejmowanie uchwał w sprawie uczestnictwa w międzynarodowych zrzeszeniach regionalnych i innych form współpracy regionalnej,
 15. ustalenie liczby wiceprzewodniczących Sejmiku,
 16. wybór i odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczących Sejmiku,
 17. wybór i odwołanie Zarządu oraz ustalenie wynagrodzenia marszałka,
 18. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Województwa, w szczególności finansowania i realizacji programów wojewódzkich.
 19. powoływanie i odwoływanie, na wniosek Marszałka, Skarbnika Województwa, który jest głównym księgowym budżetu województwa,
 20. podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia stowarzyszeń i fundacji oraz ich rozwiązywania, a także przystępowania do nich lub występowania z nich,
 21. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych województwa dotyczących:
  1. zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej; do czasu określenia zasad Zarząd może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Sejmiku,
  2. emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
  3. zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
  4. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd,
  5. tworzenia spółek prawa handlowego i przystępowania do nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji,
  6. tworzenia, przekształcania i likwidowania wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek.
 22. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
 23. uchwalanie przepisów dotyczących organizacji wewnętrznej oraz trybu pracy organów samorządu województwa,
 24. ustanawianie herbu, flagi i sztandaru oraz odznak honorowych województwa,
 25. podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami i Statutem województwa do kompetencji Sejmiku.

Metryczka

Dokument wytworzył:Iwona Marek
Data wytworzenia:12.09.2016
Godzina wytworzenia:09:44
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry