Wersja historyczna publikacji, ważna od: 27.09.2016 13:18:35 do: 27.12.2022 14:01:55, opublikowana przez: Piotr Kobiela

Działania Wdrażane przez SWO

Zakres Beneficjent Wysokość pomocy
INWESTYCJE W ŚRODKI TRWAŁE
Poddziałanie:  Scalanie gruntów
·  opracowanie projektu scalenia (dokumentacja geodezyjno-prawna); ·  zagospodarowanie poscaleniowezwiązane z organizacją rolniczej przestrzeni produkcyjnej; ·  koszty ogólne związane z wydatkami, o których mowa powyżej ·       starosta ·       opracowanie projektu scalenia:maksymalnie  650  EUR  na 1  ha  gruntów objętych postępowaniem  scaleniowym ·       wykonanie zagospodarowaniaposcaleniowego: maksymalnie 1 900 euro na 1 ha gruntów objętych postępowaniem scaleniowym
PODSTAWOWE USŁUGI I ODNOWA WSI NA OBSZARACH WIEJSKICH
Poddziałanie:  Mała infrastruktura
Drogi lokalne ·  budowa, przebudowa lub modernizacja obiektów budowlanych; ·  zakup sprzętu, materiałów i usług służących do realizacji operacji; ·  koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji ·       gmina, ·       powiat, ·       ich związki   ·       3 mln PLN na jednego beneficjentaw okresie realizacji Programu    
Gospodarka wodno-ściekowa ·  budowa,   przebudowa,   modernizacja  lub   wyposażenie   obiektów  budowlanych   służących   do zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków (oczyszczalnia ścieków, stacje uzdatniania wody, systemy kanalizacji sieciowej lub pojedynczych systemów oczyszczania ścieków); ·  zakup sprzętu, materiałów, usług i montaż urządzeń kanalizacyjnych oraz urządzeń wodociągowych; ·  koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji ·       gmina, ·       spółka, w której udziały mają wyłącznie JST, ·       związek międzygminny   ·       2 mln PLN na jednego beneficjentaw okresie realizacji Programu
Poddziałanie:  Podstawowe usługi lokalne
Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne ·  budowa, modernizacja lub wyposażanie budynków pełniących funkcje kulturalne, w tym świetlice i domy kultury; ·  dostawy, roboty budowlane i usługi, związane z realizacją operacji ·       gmina, ·       instytucja kultury, dla której organizatorem jest JST ·       500 tys. PLN łącznie na miejscowośćw okresie realizacji Programu na inwestycje z zakresu:-         ochrony zabytków i budownictwa tradycyjnego,-         kształtowania przestrzeni publicznej,-         Inwestycji w obiekty pełniące funkcje kulturalne
Kształtowanie przestrzeni publicznej ·  ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymaganiami ładu przestrzennego; ·  dostawy, roboty budowlane i usługi, związane z realizacją operacji ·       gmina ·       500 tys. PLN łącznie na miejscowośćw okresie realizacji Programu na inwestycje z zakresu:-         ochrony zabytków i budownictwa tradycyjnego,-         kształtowania przestrzeni publicznej,-         Inwestycji w obiekty pełniące funkcje kulturalne
Targowiska ·  budowa lub modernizacja targowiska lub obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów; ·  zakup sprzętów materiałów i usług, służących realizacji operacji; ·  koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji; ·  w miejscowości do 200 tys. mieszkańców ·       gmina, ·       powiat, ·       ich związki ·       1 mln PLN na jednego beneficjentaw okresie realizacji Programu
Poddziałanie:  Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze wsi
Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego ·   odnawianie lub poprawa stanu zabytkowych obiektów budowlanych, służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego; ·  zakup obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie z przeznaczeniem na cele publiczne; ·  prace restauratorskie i konserwatorskie; ·  zakup sprzętów materiałów i usług, służących realizacji operacji; ·  koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji ·       gmina, ·       instytucja kultury, dla której organizatorem jest JST ·       500 tys. PLN łącznie na miejscowośćw okresie realizacji Programu na inwestycje z zakresu:-         ochrony zabytków i budownictwa tradycyjnego,-         kształtowania przestrzeni publicznej,-         Inwestycji w obiekty pełniące funkcje kulturalne
WSPARCIE DLA ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH INICJATYWY LEADER (RLKS)
Poddziałanie:  Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii RLKS ·  wzmocnienie kapitału społecznego i wspieranie udziału społeczności lokalnej w realizacji LSR; ·  zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości; ·  dywersyfikacja źródeł dochodu, w tym tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego, tj. infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych w celu udostępniania jej lokalnym producentom; ·  podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w zakresie przedsiębiorczości; ·  podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych; ·  rozwój produktów lokalnych; ·  rozwój rynków zbytu, z wyłączeniem targowisk; ·  zachowanie dziedzictwa lokalnego; ·  rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej; ·  rozwój  infrastruktury drogowej, gwarantującej spójność terytorialną w zakresie włączenia społecznego ·       osoby fizyczne, ·       osoby prawne, w tym m.in. kółka rolnicze, JST z wyłączeniem województw, ich związki bądź ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie, kościoły, związki wyznaniowe ·       jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną, ·       grantobiorcy, w tym sformalizowane grupy nieposiadające osobowości prawnej (np. koła gospodyń wiejskich) oraz podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej ·       osoby fizyczne prowadzące działalność rolniczą i pozarolniczą ·       osoby prowadzące działalność gospodarczą ·       osoby deklarujące podjęcie działalności pozarolniczej ·       mikro- i małe przedsiębiorstwa ·       LGD (tylko dla operacji własnych LGD i projektów grantowych) Limity pomocy na beneficjentów: ·       300 tys. PLN maksymalnie w okresie realizacji Programu – beneficjenci inni niż jednostki sektora finansów publicznych oraz LGD (z wyjątkiem beneficjentów zamierzających utworzyć inkubator przetwórstwa lokalnego); ·       100 tys. PLN maksymalnie – grantobiorcy   Limity pomocy na operacje: ·       300 tys. PLN – operacje z wyłączeniem rozpoczęcia działalności gospodarczej, tworzenia inkubatorów, projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych; ·       500 tys. PLN –  na utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego; ·       100 tys. PLN – na rozpoczęcie działalności gospodarczej; ·       50 tys. PLN – na operację własną; ·       50 tys. PLN – minimalna całkowita wartość operacji realizowanych poza projektem grantowym; ·       50 tys. PLN – maksymalna całkowita wartość grantu
Poddziałanie:  Wdrażanie projektów współpracy
Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z LGD ·  przygotowanie i realizacja projektu współpracy o charakterzemiędzyterytorialnym (pomiędzy LGD w ramach jednego województwa lub z różnych województw) lub międzynarodowym ·       LGD, których LSR zostały wybrane do realizacji i finansowania ze środków Programu ·       minimum 50 tys. PLN – całkowity planowany koszt jednego projektumiędzyterytorialnego; ·       maksymalnie 5% wsparcia udzielanego ramach poddziałań Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii RLKS orazWsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji na LGD w okresie realizacji Programu
Poddziałanie:  Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji
Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji ·  wsparcie bieżącego funkcjonowania LGD, zapewniające sprawną i efektywną pracę LGD, w tym funkcjonowanie biura oraz doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji LSR ·       LGD, których LSR zostały wybrane do realizacji i finansowania ze środków Programu ·       wysokość wsparcia w formie zryczałtowanej zostanie określona w przepisach krajowych, z uwzględnieniem wielkości obszaru objętego LGD
Poddziałanie:  Wsparcie przygotowawcze
Wsparcie przygotowawcze ·  podnoszenie kompetencji LGD i społeczności lokalnych, szkolenie i tworzenie sieci kontaktów oraz wypracowanie mechanizmów i włączania lokalnych społeczności w celu przygotowania i wdrożenia LSR ·       stowarzyszenie, ·       fundacja, ·       związek stowarzyszeń, z wyłączeniem stowarzyszeń JST ·       wysokość wsparcia w formie zryczałtowanej zostanie określona w przepisach krajowych

Metryczka

Dokument wytworzył:Piotr Kobiela
Data wytworzenia:10.12.2016
Godzina wytworzenia:13:17
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry