Zawiadamia o wszczęciu, na wniosek TAMEH Sp. z o.o., postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego, udzielonego decyzją Wojewody Opolskiego nr ŚR.III.MJP-6610-28/07 z 21 listopada 2007 r. (ze zmianami) dla instalacji do energetycznego spalania paliw o mocy nominalnej 418,5 MW oraz instalacji pomocniczych, zlokalizowanych w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Energetyków 11.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), w związku z art. 218 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54)
Marszałek Województwa Opolskiego zawiadamia o wszczęciu, na wniosek TAMEH Sp. z o.o., postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego, udzielonego decyzją Wojewody Opolskiego nr ŚR.III.MJP-6610-28/07 z 21 listopada 2007 r. (ze zmianami) dla instalacji do energetycznego spalania paliw o mocy nominalnej 418,5 MW oraz instalacji pomocniczych, zlokalizowanych w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Energetyków 11.
Jednocześnie informuje o możliwości zapoznania się z dokumentacją złożoną w powyższej sprawie oraz składania uwag i wniosków w terminie 30 dni od daty ukazania się zawiadomienia, w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego (ul. Hallera 9 w Opolu, budynek C, pokój 24). Wnioski i uwagi w tej sprawie można składać w tym
samym okresie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Ochrony Środowiska, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole (e-mail: dos@opolskie.pl), przez platformę internetową www.epuap.gov.pl lub osobiście w siedzibie Urzędu w godzinach od 730 do 1530.
Organem właściwym do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie oraz do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków jest Marszałek Województwa Opolskiego.

Metryczka

Wytworzono: 16.05.2024
Wytworzono przez: Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
Opublikowano: 16.05.2024, 11:54
Opublikowano przez: Halina Mańczyk
Podmiot udostępniający: Marszałek Województwa Opolskiego
Liczba odwiedzin: 10

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry