Zawiadomienie o przystąpieniu do opracowania aktualizacji planu gospodarki odpadami dla województwa opolskiego pn. ,,Plan gospodarki odpadami dla województwa opolskiego na lata 2023-2028 z uwzględnieniem lat 2029-2034”

Zgodnie z art. 34, art. 35a i art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.) informuję, że Zarząd Województwa Opolskiego w oparciu o uchwałę nr 11021/2023 z dnia 20 listopada 2023 r. przystępuje do opracowania aktualizacji planu gospodarki odpadami dla województwa opolskiego pn. ,,Plan gospodarki odpadami dla województwa opolskiego na lata 2023-2028 z uwzględnieniem lat 2029-2034”.

Załącznikami do dokumentu będą między innymi: plan inwestycyjny, program usuwania wyrobów zawierających azbest, prognoza oddziaływania na środowisko oraz podsumowanie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania planu gospodarki odpadami na środowisko.

Plan gospodarki odpadami dla województwa opolskiego obejmujący lata 2023-2028 z uwzględnieniem lat 2029-2034 będzie opisywał aktualną gospodarkę odpadami w województwie, a także stanowił będzie podstawę do ustalenia harmonogramu hierarchii ważności wykonania poszczególnych działań mających na celu wywiązanie się z obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami nałożonych przez Unię Europejską oraz do kwalifikowania poszczególnych zadań do wsparcia finansowego.

Zarząd Województwa Opolskiego zwraca się do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, instytucji państwowych, podmiotów zainteresowanych, osób prywatnych i organizacji o zgłaszanie informacji dot. przedsięwzięć w zakresie gospodarowania odpadami realizowanych na terenie województwa opolskiego, które po szerokiej analizie systemu gospodarki odpadami będą mogły zostać wpisane do Planu Inwestycyjnego. Zgłoszeniu podlegają dane o przedsięwzięciach zaplanowanych do realizacji w przyszłości oraz instalacje, których proces inwestycyjny już się rozpoczął.

Formularze zgłoszeniowe dot. planu inwestycyjnego znajdują się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego:

www.bip.opolskie.pl » Menu podmiotowe » Programy, strategie, plany, sprawozdania i opracowania » Ochrona środowiska » Plan Gospodarki Odpadami » Opracowanie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2023-2028 (nowy dokument)

Zainteresowanych zgłaszaniem informacji do planu gospodarki odpadami dla województwa opolskiego prosi się o przesłanie wypełnionych formularzy w formie papierowej (podpisanych przez upoważnione osoby) w terminie 21 dni od daty ukazania niniejszego ogłoszenia, na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Departament Ochrony Środowiska, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole lub przez platformę ePUAP oraz w formie elektronicznej (edytowalnej) na adres e-mail: dos@opolskie.pl.

Metryczka

Wytworzono: 10.04.2024
Wytworzono przez: Małgorzata Juszczyszyn-Pieczonka, Z-ca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska
Opublikowano: 10.04.2024, 11:18
Opublikowano przez: Aleksandra Kaczmarek
Podmiot udostępniający: Marszałek Województwa Opolskiego
Liczba odwiedzin: 62

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry