Ogłoszenie o wyborach do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Opolskiego

Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 11859/2024 z dnia 11 marca 2024 roku ogłasza wybory do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Opolskiego na kadencję w latach 2024-2027.

O mandat Radnego Młodzieżowego Sejmiku może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

1) zamieszkuje na terenie województwa opolskiego;

2) najpóźniej w dniu zakończenia naboru zgłoszeń ma ukończone 15 lat i nie ukończyła 22 roku życia;

3) złoży formularz zgłoszeniowy wraz z listą poparcia, zawierającą podpisy 20 osób w wieku od 15 do 22lat. Alternatywnie, może przedstawić rekomendację Młodzieżowej Rady Miasta, Gminy, Powiatu działającej w miejscu zamieszkania kandydata lub samorządu szkoły, samorządu uczelni, organizacji działającej na rzecz młodzieży;

4) wyraża zgodę na kandydowanie oraz sprawowanie mandatu radnego Młodzieżowego Sejmiku, a w przypadku kandydata niepełnoletniego, wymagana jest również zgoda rodzica lub opiekuna prawnego;

5) aktywnie działa na rzecz środowiska młodzieżowego w Województwie.

Kandydaturę może zgłosić wyłącznie osoba, której dotyczy zgłoszenie.

Nabór kandydatów nastąpi w terminie od 13 marca 2024 roku do 28 marca 2024 roku

Zgłoszenie kandydata na Radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Opolskiego następuje poprzez wypełnienie załączonego do niniejszego ogłoszenia elektronicznego formularza – https://formularz.opolskie.pl/index.php/477165?lang=pl oraz złożenie tego samego formularza w wersji papierowej wraz z załącznikami, w zamkniętej kopercie z napisem „NIE OTWIERAĆ” w ciągu 3 dni roboczych po zgłoszeniu przez elektroniczny formularz do Sekretariatu Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego ul. Piastowska 17, 45-082 Opole z dopiskiem: Nabór kandydatów do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Opolskiego.

Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej:

https://www.opolskie.pl/mlodziezowy-sejmik-wojewodztwa-opolskiego/

Spośród zgłoszonych kandydatów, wyboru Radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Opolskiego dokona Zespół ds. Wyboru Radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Opolskiego powołany przez Zarząd Województwa.

Tryb i kryteria wyboru członków Młodzieżowego Sejmiku Województwa Opolskiego określone są w statucie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Opolskiego, przyjętym Uchwałą nr LXI/622/2024 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30.01.2024r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Opolskiego i nadania Statutu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Opolskiego https://bip.opolskie.pl/wp-content/uploads/revisions/379092/11346-zal.-do-uchwaly-sejmikowej.pdf

 

 

Osoba odpowiedzialna:Barbara Kamińska - Dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 13.03.2024
Wytworzono przez: Anna Małysiak - Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego
Opublikowano: 13.03.2024, 16:08
Opublikowano przez: Monika Jodko
Zmodyfikowano: 03.06.2024, 13:28
Zmodyfikowano przez: Amelia Gąsiorowska
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 288

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry