Uchwałą Nr 11678/2024 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 26 lutego 2024 r. ogłoszono konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu, ul. Krakowska 24, 45-075 Opole

W związku z ogłoszeniem konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu przez Zarząd Województwa Opolskiego, ustala się niżej wymienione kwalifikacje, umiejętności i kompetencje, które muszą posiadać kandydaci:

I. Opis kwalifikacji wymaganych od kandydata oraz określenie umiejętności i kompetencji
jakie ma on posiadać:

1. Wykształcenie wyższe magisterskie.
2. Co najmniej sześcioletnie doświadczenie zawodowe, w tym cztery lata w zarządzaniu zespołem
ludzkim liczącym co najmniej 10 osób, składającym się m.in. z pracowników artystycznych (do
okresu doświadczenia wlicza się także czas trwania tzw. kontraktów menadżerskich).
3. Znajomość zagadnień i problematyki związanej z funkcjonowaniem filharmonii, w tym
przepisów prawnych dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej
i finansów publicznych.
4. Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym.
5. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu:
1) za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa
skarbowe,
2) za przestępstwa określone w rozdziale XIX i XXV, w art. 189 a i 207 Kodeksu Karnego
(Dz. U. z 2024 r. poz. 17) oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1939, z późn. zm.) lub za odpowiadające tym
przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego.
6. Nietoczenie się przeciwko kandydatowi postępowania karnego lub karno-skarbowego.
7. Brak karania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 104) oraz nietoczenie
się przeciwko kandydatowi postępowania o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
8. Pełną zdolność do czynności prawnych oraz prawo korzystania z pełni praw publicznych.

Preferowane wymagania dodatkowe:
1. Ukończone studia, kursy, szkolenia z zakresu: ekonomii, zarządzania, zarządzania w kulturze.
2. Ukończone studia na kierunku dyrygentura symfoniczna/symfoniczno-operowa lub inne
kierunki muzyczne/artystyczne.
3. Znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu podstawowym-komunikatywnym.

II. Wymóg złożenia programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania
i rozwoju Filharmonii Opolskiej:
1. Kandydat zobowiązany jest złożyć program realizacji zadań w zakresie bieżącego
funkcjonowania i rozwoju instytucji kultury, tj. pisemną autorską koncepcję funkcjonowania
i rozwoju Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu, w formie programu działania,
na okres trzech sezonów artystycznych, uwzględniającą poziom dotacji organizatora
z bieżącego roku, przygotowaną zgodnie z niżej wymienionymi założeniami:
1) diagnoza uwzględniająca: ocenę sytuacji finansowej instytucji, w tym ocenę struktury
wykonania planów finansowych, strukturę organizacyjną, w tym zagadnienia związane
z zatrudnianiem i wynagradzaniem pracowników, zakres działalności artystycznej
i edukacyjnej, ocenę dostępności i efektywnego wykorzystania infrastruktury,
2) program działania uwzględniający: misję, wizję, cele i planowane źródła finansowania
programu i realizacji projektów współfinansowanych m.in. ze środków Unii Europejskiej.
2. Autorska koncepcja funkcjonowania i rozwoju Filharmonii im. Józefa Elsnera w Opolu:
1) Nie może przekroczyć 20 str. (z uwzględnieniem strony tytułowej, czcionka Calibri rozmiar
11, format str. A4). Przekroczenie ww. limitu stron autorskiej koncepcji funkcjonowania
i rozwoju będzie stanowić podstawę do odrzucenia złożonej oferty ze względów
formalnych.
2) Powinna być dostarczona w formie pisemnej papierowej oraz w wersji elektronicznej
w formacie PDF na dowolnym zewnętrznym nośniku danych.
3. Ww. program zostanie, zgodnie z art. 15 ust. 5 i 5 a ustawy o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej, dołączony do umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe
zawartej między organizatorem a wyłonionym kandydatem oraz opublikowany w terminie
7 dni od dnia powołania dyrektora na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Opolskiego w Opolu.

III. Zadania, które będą realizowane przez Dyrektora w zakresie bieżącego funkcjonowania
i rozwoju Filharmonii Opolskiej:
1. Kierowanie działalnością Filharmonii w sprawach finansowych, organizacyjnych,
ekonomicznych, pracowniczych.
2. Nadzór nad kadrą kierowniczą.
3. Przedstawianie właściwym instytucjom i organizatorowi planów: repertuarowego
i finansowego oraz sprawozdań.
4. Tworzenie i zatwierdzanie planu działalności instytucji, czuwanie nad racjonalnym
i efektywnym gospodarowaniem środkami finansowymi i materiałowymi.
5. Odpowiedzialność za mienie i reprezentowanie Filharmonii na zewnątrz.
6. Tworzenie, łączenie, podział, likwidacja komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk
pracy.
7. Odpowiedzialność za stałą poprawę standardów i warunków pracy wszystkich stanowisk pracy
celem realizacji zadań określonych planem.
8. Stwarzanie warunków dla rozwoju orkiestry, a także podwyższania kwalifikacji zawodowych
pracowników pionu administracyjnego.
9. Nadzorowanie spraw związanych z obronnością, obroną cywilną oraz bezpieczeństwem
publicznym.
10. Utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi instytucjami kultury oraz właściwymi
organami administracji państwowej i samorządowej.
11. Nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy z Zastępcą Dyrektora po uzyskaniu opinii Zarządu
Województwa Opolskiego.
12. Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem kontroli zarządczej w instytucji.
13. Wydawanie w obowiązującym trybie zarządzeń wewnętrznych.
14. Nadzór nad realizacją planowanych kluczowych inwestycji oraz dbałość o zabezpieczenie
środków finansowych na ich przeprowadzenie.
15. Zadania w zakresie kierowania działalnością artystyczną Filharmonii, w tym Orkiestry i Chóru
oraz zapewnienia wysokiego poziomu wykonawczego zespołów artystycznych Filharmonii –
w zależności od podziału kompetencji między Dyrektorem a Zastępcą Dyrektora.

IV. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów przystępujących do konkursu:
1. List motywacyjny stanowiący zgłoszenie przez kandydata swojej kandydatury na stanowisko
Dyrektora Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu oraz zawierający jego uzasadnienie,
imię i nazwisko oraz dane kontaktowe według wskazania w kwestionariuszu osobowym.
2. CV z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej, osiągnięć wraz z wykazaniem,
iż zarządzanie zespołem ludzkim dotyczyło co najmniej 10 osób, składającym się
m.in. z pracowników artystycznych.
3. Kwestionariusz osobowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje (dyplomy,
świadectwa, certyfikaty itp.).
5. Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy lub
w razie pozostawania w zatrudnieniu – zaświadczenie; w przypadku wykonywania pracy na
innej podstawie niż stosunek pracy, w tym dotyczy umów cywilnoprawnych – zaświadczenie
lub inny dokument, ale potwierdzający faktyczne przepracowanie wymaganego okresu; bądź
w sytuacji wykonywania działalności gospodarczej – wpis do ewidencji działalności
gospodarczej oraz zaświadczenie z ZUS o okresie prowadzenia działalności i odprowadzanych
z tego tytułu składkach). Dokumenty te muszą potwierdzać wymagany okres, formę
zatrudnienia i doświadczenie w zarządzaniu.
6. Program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju instytucji kultury,
o którym mowa w pkt II.
7. Oświadczenia, że kandydat:
1) posiada znajomość zagadnień i problematyki związanej z funkcjonowaniem filharmonii,
w tym przepisów prawnych dotyczących organizowania i prowadzenia działalności
kulturalnej i finansów publicznych,
2) posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym,
3) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
4) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone w rozdziale
XIX i XXV, w art. 189 a i 207 Kodeksu Karnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 17) oraz w ustawie
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1939,
z późn. zm.) lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone
w przepisach prawa obcego,
5) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub postępowanie karno – skarbowe,
6) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami
publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2024 r.
poz. 104) oraz że aktualnie nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o naruszenie
dyscypliny finansów publicznych,
7) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
8) wyraża albo nie wyraża zgody na publikowanie na stronach BIP Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Opolskiego nazwiska oraz pierwszej litery imienia dla potrzeb niezbędnych
dla celów konkursu,
9) wyraża zgodę na korzystanie z jego programu realizacji zadań w zakresie bieżącego
funkcjonowania i rozwoju instytucji kultury, tj. autorskiej koncepcji funkcjonowania
i rozwoju Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu wyłącznie na potrzeby
postępowania konkursowego
– zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
8. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział
w konkursie dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych
osobowych) – na potrzeby postępowania konkursowego, zgodnie ze wzorem stanowiącym
załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
9. Spis wszystkich dokumentów składanych przez kandydata.

Kandydat może przedłożyć inne dokumenty potwierdzające jego przydatność do wykonywania
funkcji (opinie, referencje).

V. Dodatkowe wymogi dotyczące składanych dokumentów:
1. Wszystkie strony dokumentów należy kolejno ponumerować.
2. Dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne
powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
3. Kserokopie dokumentów wymienionych w pkt IV ust. 4 i 5 oraz dokumenty potwierdzające
dorobek i osiągnięcia zawodowe kandydat powinien opatrzyć na każdej stronie
oświadczeniem o następującej treści: „Oświadczam, że niniejszy dokument jest zgodny
z oryginałem” oraz datą i własnoręcznym podpisem.
4. Pozostałe dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata.
5. Kandydat może zostać zobowiązany przez komisję konkursową do przedstawienia
do wglądu oryginałów dokumentów złożonych w formie kopii.

VI. Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 5 kwietnia 2024 r. w zamkniętych kopertach
zaadresowanych: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Departament Kultury
i Dziedzictwa Regionalnego z dopiskiem „KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO
DYREKTORA FILHARMONII OPOLSKIEJ IM. JÓZEFA ELSNERA W OPOLU. NIE OTWIERAĆ”,
w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego ul. Piastowska 14,
45-082 Opole w godz. od 7:30 do 15:30 lub przesłać pocztą na ww. adres. W przypadku przesyłki
pocztowej o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu. Oferty, które wpłyną
po terminie nie będą poddawane procedurze konkursowej.

VII. Informacje dodatkowe:

1. Szczegółowy regulamin pracy komisji konkursowej, kwestionariusz osobowy, klauzula
informacyjna oraz oświadczenia kandydata są do pobrania na stronie BIP Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Opolskiego: https://bip.opolskie.pl -˃ Menu przedmiotowe
-˃ Ogłoszenia różne.
2. Termin rozpatrzenia złożonych ofert oraz zakończenia konkursu przewiduje się do
30 czerwca 2024 r.
3. Osobom zainteresowanym udziałem w konkursie, w zakresie niezbędnym do zgłoszenia oferty
udostępnia się:
1) dokumenty dotyczące warunków organizacyjno-finansowych funkcjonowania Filharmonii
Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu w tym statut, regulamin organizacyjny, sprawozdania
finansowe za ostatnie dwa lata, informacje o deklarowanej wysokości finansowania
na rok 2024.
2) informacje o działalności instytucji kultury
– w Departamencie Kultury i Dziedzictwa Regionalnego Opolu, ul. Żeromskiego 3, 45-053
Opole, tel. 077 44 29 329 od poniedziałku do piątku w godz. 900 – 1400.
4. Konkurs pozostaje nierozstrzygnięty w razie stwierdzenia przez komisję konkursową, że żadna
z ofert nie spełnia warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie lub żaden z uczestników
dopuszczonych do udziału w konkursie nie spełnia szczegółowych kryteriów oceny ustalonych
przez komisję.
5. Oferty wraz z kompletem dokumentów oraz zewnętrznym nośnikiem danych niewyłonionych
w konkursie kandydatów, zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty
opublikowania protokołu końcowego.
6. Wyniki I etapu konkursu tj. wykaz osób, które zakwalifikowały się do II etapu oraz wykaz osób,
które nie zakwalifikowały się do II etapu konkursu, zostaną umieszczone w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, z zastrzeżeniem
ust. 7 pkt 1.
7. Kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną lub telefonicznie albo
za pośrednictwem przesyłki skierowanej na adres zamieszkania, tj. w sposób zgodny
z podanymi danymi kontaktowymi ujętymi w kwestionariuszu osobowym, o:
1) wynikach I etapu konkursu, tj. o zakwalifikowaniu się bądź nie zakwalifikowaniu się
do II etapu konkursu – dotyczy kandydatów, którzy nie wyrazili zgody na publikację w BIP
nazwiska i pierwszej litery imienia,
2) terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów – dotyczy kandydatów, którzy zakwalifikowali
się do II etapu postępowania konkursowego,
3) wynikach konkursu w terminie do 7 dni od zakończenia II etapu – dotyczy kandydatów
uczestniczących w II etapie konkursu.

 

 

Data ważności:26.02.2024
Osoba odpowiedzialna:Agnieszka Kamińska - Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Regionalnego

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 26.02.2024
Wytworzono przez: Agnieszka Kamińska - Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Regionalnego
Opublikowano: 26.02.2024, 10:47
Opublikowano przez: Sabina Pańczyk
Zmodyfikowano: 26.02.2024, 16:37
Zmodyfikowano przez: Agnieszka Leszczynowicz
Podmiot udostępniający: Zarząd Województwa Opolskiego
Liczba odwiedzin: 1324

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry