Ogłoszenie o możliwości zapoznania się z projektem Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa opolskiego

Na podstawie art. 39 – 42 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), w związku z art. 119a ust. 1, 5 i 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.), Zarząd Województwa Opolskiego

zawiadamia

o możliwości zapoznania się z projektem:

Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa opolskiego

Zgodnie z art. 119a ust. 1 i 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, Zarząd Województwa Opolskiego w dniu 15 stycznia 2024 r. podjął uchwałę Nr 11435/2024 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa opolskiego” i skierowania go do konsultacji społecznych oraz opiniowania.

Program ochrony środowiska przed hałasem stanowi podstawę strategii działań zmierzających do poprawy jakości klimatu akustycznego w województwie opolskim.

Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski w terminie do 30 dni od daty rozpoczęcia konsultacji, tzn. od dnia 22 stycznia 2024 r., które mogą być wnoszone w szczególności:

  • w formie pisemnej, na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole; na formularzu zamieszczonym w oficjalnym serwisie internetowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego,
  • ustnie/telefonicznie do protokołu w godzinach pracy urzędu w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, przy ul. Hallera 9, 45-082 Opole; telefon: 77 4483 276 lub 77 4483 229,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na formularzu zamieszczonym w oficjalnym serwisie internetowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, na adres: dos@opolskie.pl lub przez platformę ePUAP,
  • osobiście podczas dwóch spotkań konsultacyjnych: w dniu 2 lutego 2024 r. o godzinie 9:00 oraz w dniu 2 lutego 2024 r. o godzinie 11:00 – w sali audytoryjnej budynku „C” przy ul. Hallera 9, 45-082 Opole.

Z założeniami projektu uchwały i z projektem przedmiotowego programu, stanowiącym jej załącznik, można się zapoznać się Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego; Opole; ul. Hallera 9; budynek A; pok. 108, jak również na stronie internetowej: www.bip.opolskie.pl (w zakładce: Menu podmiotowe / Programy, strategie, plany, sprawozdania i opracowania / Ochrona środowiska / Program ochrony środowiska przed hałasem / Program ochrony środowiska przed hałasem – 2024 r.).

Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia (decyduje data wpływu).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Opolskiego.

Data ważności:21.02.2024

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 16.01.2024
Wytworzono przez: Małgorzata Juszczyszyn-Pieczonka, Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska
Opublikowano: 16.01.2024, 11:03
Opublikowano przez: Kamil Nowak
Zmodyfikowano: 17.01.2024, 13:26
Zmodyfikowano przez: Kamil Nowak
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 79

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry