Zawiadomienie o wydaniu przez Marszałka Województwa Opolskiego koncesji nr 138/2023 z 28 grudnia 2023 r. na wydobywanie kruszywa naturalnego z części złoża „Bierawa 2” położonego na terenie miejscowości Bierawa, pow. kędzierzyńsko – kozielski woj. opolskie, udzielonej spółce CEMEX Polska sp. z o. o. z siedziba w Warszawie.

Na podstawie art. 33 ust 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2021 r. Prawo geologiczne i górnicze
/Dz. U. z 2023 r., poz. 633 z późn. zm. / w związku z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenie oddziaływania na środowisko /Dz. U.  z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm./ Marszałek Województwa Opolskiego zawiadamia o wydaniu przez Marszałka Województwa Opolskiego koncesji nr 138/2023 z DOŚ-RG.7422.44.2023.KD z 28 grudnia 2023 r. na wydobywanie kruszywa naturalnego z części złoża „Bierawa 2” położonego na terenie miejscowości Bierawa, pow. kędzierzyńsko – kozielski, woj. opolski, udzielonej spółce CEMEX Polska sp. z o. o. z siedziba w Warszawie i  jednocześnie informuje o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentami sprawy.

Treść decyzji udostępniono dnia 28 grudnia 2023 r. na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w dziale menu przedmiotowe, w zakładce „koncesje geologiczne”.

Udostępnienie dokumentacji sprawy następuje zgodnie z przepisami działu II ustawy z 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenie oddziaływania na środowisko /Dz. U.  z 2023 r. poz. 1094 ze zm./.

Po złożeniu pisemnego wniosku do Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego 45-082 Opole ul. Piastowska 14, udostępnienie dokumentacji sprawy następuje w sposób i w formie określonym we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Urząd uniemożliwiają udostępnienie dokumentacji sprawy w sposób określony we wniosku.

Metryczka

Wytworzono: 28.12.2023
Wytworzono przez: Krzysztof Mikołajewicz Geolog Wojewódzki
Opublikowano: 28.12.2023, 12:25
Opublikowano przez: Joanna Jaworska
Podmiot udostępniający: Marszałek Województwa Opolskiego
Liczba odwiedzin: 24

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry