Zawiadomienie o wszczęciu, na wniosek Pani Moniki Głowa oraz Pana Rafała Głowa, postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Wojewody Opolskiego nr ŚR.III-MW-6610-1/31/07 z 30 października 2007 r. (z późniejszymi zmianami) dla instalacji do chowu brojlerów o liczbie 578 000 stanowisk oraz dla instalacji pozostałych, zlokalizowanych na terenie fermy drobiu w Dobrodzieniu

Na podstawie art. 33 ust. 1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.), w związku z art. 218 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.) Marszałek Województwa Opolskiego zawiadamia o wszczęciu, na wniosek Pani Moniki Głowa oraz Pana Rafała Głowa, postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Wojewody Opolskiego nr ŚR.III-MW-6610-1/31/07 z 30 października 2007 r. (z późniejszymi zmianami) dla instalacji do chowu brojlerów o liczbie 578 000 stanowisk oraz dla instalacji pozostałych, zlokalizowanych na terenie fermy drobiu w Dobrodzieniu.

Jednocześnie informuje o możliwości zapoznania się z dokumentacją złożoną w powyższej sprawie oraz składania uwag i wniosków w terminie 30 dni od daty ukazania się zawiadomienia, w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego (ul. Hallera 9 w Opolu, budynek C, pokój 24). Wnioski i uwagi w tej sprawie można składać w tym samym okresie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Ochrony Środowiska, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole (e-mail: dos@opolskie.pl), przez platformę internetową www.epuap.gov.pl lub osobiście w siedzibie Urzędu w godzinach od 730 do 1530.

Organem właściwym do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie oraz do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków jest Marszałek Województwa Opolskiego.

Data ważności:20.01.2024

Metryczka

Wytworzono: 21.12.2023
Wytworzono przez: Małgorzata Juszczyszyn-Pieczonka, Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska
Opublikowano: 21.12.2023, 13:49
Opublikowano przez: Halina Mańczyk
Podmiot udostępniający: Marszałek Województwa Opolskiego
Liczba odwiedzin: 27

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry