Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. w Opolu – instalacja spalania paliw o łącznej mocy nominalnej 245,853 MW i dla instalacji składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne o zdolności przyjmowania 22 500 Mg/rok oraz instalacji pozostałych, zlokalizowanych na terenie Energetyki Cieplnej Opolszczyzny S.A. w Opolu, przy ul. Harcerskiej 15 – postępowanie w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego

Działając zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), w związku z art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.)
Marszałek Województwa Opolskiego zawiadamia o:
wszczęciu, na wniosek Energetyki Cieplnej Opolszczyzny S.A. w Opolu, postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego, udzielonego decyzją Wojewody Opolskiego nr ŚR.III-IOC-6610-1-25/06 z 30 czerwca 2006 r. (ze zmianami) dla instalacji spalania paliw o łącznej mocy nominalnej 245,853 MW i dla instalacji składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne o zdolności przyjmowania 22 500 Mg/rok oraz instalacji pozostałych, zlokalizowanych na terenie Energetyki Cieplnej Opolszczyzny S.A. w Opolu, przy ul. Harcerskiej 15.
Jednocześnie informuje o możliwości zapoznania się z dokumentacją złożoną w powyższej sprawie oraz składania uwag i wniosków w terminie 30 dni od daty ukazania się zawiadomienia, w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego (ul. Hallera 9 w Opolu, budynek C, pokój 24). Wnioski i uwagi w tej sprawie można składać w tym
samym okresie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Ochrony Środowiska, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole (e-mail: dos@opolskie.pl), przez platformę internetową www.epuap.gov.pl lub osobiście w siedzibie Urzędu w godzinach od 7.30 do 15.30.
Organem właściwym do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie oraz do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków jest Marszałek Województwa Opolskiego.

Data ważności:08.01.2024

Metryczka

Wytworzono: 05.12.2023
Wytworzono przez: Małgorzata Juszczyszyn-Pieczonka - Z-ca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska
Opublikowano: 06.12.2023, 08:40
Opublikowano przez: Joanna Glinkowska
Zmodyfikowano: 06.12.2023, 08:43
Zmodyfikowano przez: Joanna Glinkowska
Podmiot udostępniający: Marszałek Województwa Opolskiego
Liczba odwiedzin: 21

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry