Zawiadomienie o wydaniu przez Marszałka Województwa Opolskiego koncesji nr 136/2023 z 24 listopada 2023 r. na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Groszowice Południe III” położonego na terenie miasta Opola, pow. opolski, woj. opolskie, udzielonej spółce INVESTBUD Alicja, Mateusz Pawlik s.c.

Na podstawie art. 33 ust 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2021 r. Prawo geologiczne i górnicze
/Dz. U. z 2023 r., poz. 633 z późn. zm. / w związku z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenie oddziaływania na środowisko /Dz. U.  z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm./ Marszałek Województwa Opolskiego zawiadamia o wydaniu przez Marszałka Województwa Opolskiego koncesji nr 136/2023 z DOŚ-RG.7422.40.2023.KD z 24 listopada 2023 r. na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Groszowice Południe III” położonego terenie na miasta Opola, pow. opolski, woj. opolskie, udzielonej spółce INVESTBUD Alicja, Mateusz Pawlik s.c. i  jednocześnie informuje o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentami sprawy.

Treść decyzji udostępniono dnia 27 listopada 2023 r. na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w dziale menu przedmiotowe, w zakładce „koncesje geologiczne”.

Udostępnienie dokumentacji sprawy następuje zgodnie z przepisami działu II ustawy z 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenie oddziaływania na środowisko /Dz. U.  z 2023 r. poz. 1094 ze zm./.

Po złożeniu pisemnego wniosku do Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego 45-082 Opole ul. Piastowska 14, udostępnienie dokumentacji sprawy następuje w sposób i w formie określonym we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Urząd uniemożliwiają udostępnienie dokumentacji sprawy w sposób określony we wniosku.

Metryczka

Wytworzono: 27.11.2023
Wytworzono przez: Krzysztof Mikołajewicz Geolog Wojewódzki
Opublikowano: 27.11.2023, 10:19
Opublikowano przez: Joanna Jaworska
Podmiot udostępniający: Marszałek Województwa Opolskiego
Liczba odwiedzin: 21

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry