Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty

Zapraszamy organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w obszarze podlegającym konsultacjom na terenie województwa opolskiego do zgłaszania uwag lub propozycji zmian do projektu uchwały Sejmiku Województwa w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.

 

Termin przeprowadzenia konsultacji:

 

15.11.2023 r. – 29.11.2023 r.

 

Sposób konsultacji:

Ewentualne uwagi lub propozycje do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego będzie można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: bdo@opolskie.pl
na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu konsultowania aktów prawa miejscowego
z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, stanowiącego załącznik do uchwały nr LVIII/599/2023 Semiku Województwa Opolskiego z dnia 24 października 2023 r.

 

Dokumenty podlegające konsultacjom:

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.

 

Uchwała Zarządu Województwa Opolskiego, na podstawie której rozpoczęto konsultacje, wraz
z harmonogramem konsultacji:

 

Uchwała Nr 10949/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 listopada 2023 roku.

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 15.11.2023
Wytworzono przez: Barbara Kamińska Dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego
Opublikowano: 15.11.2023, 11:14
Opublikowano przez: Amelia Gąsiorowska
Zmodyfikowano: 24.04.2024, 09:16
Zmodyfikowano przez: Amelia Gąsiorowska
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 101

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry