OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 oraz art. 46 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.)

zawiadamiam

o przystąpieniu do opracowania aktualizacji dokumentu pn.:

 

„Plan Transportowy Województwa Opolskiego 2030”

przyjętego uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego nr 6211/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r.

 

„Plan Transportowy Województwa Opolskiego 2030” to dokument wytyczający kierunki rozwoju systemu transportowego Województwa Opolskiego w trakcie okresu programowania 2021 – 2027 z perspektywą do 2030 roku. PTWO 2030 przyjęty w 2021 roku, w dużej mierze opierał się o dokumenty obejmujące okres do 2023 roku, co oznacza, że jego złożenia stały się częściowo nieaktualne.

 

Z założeniami aktualizacji PTWO 2030 można się zapoznać w Departamencie Infrastruktury i   Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, przy ul. Hallera 9, pok. 302.1 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego: www.bip.opolskie.pl w menu podmiotowym w zakładce Strategie, programy, plany, sprawozdania i opracowania Infrastruktura i Transport – Plan Transportowy Województwa Opolskiego – Plan Transportowy Województwa Opolskiego 2030 – Aktualizacja PTWO 2030.

Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski do założeń wyżej wymienionego dokumentu, w terminie 21 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

 

 • w formie pisemnej, na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Piastowska 14, 45-082 Opole;
 • ustnie do protokołu w Departamencie Infrastruktury i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Hallera 9, pok. 302.1, w godzinach pracy urzędu, tj. 7:30-15:30 od poniedziałku do piątku;
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: dig@opolskie.pl lub przez
  platformę ePUAP Urzędu: /q877fxtk55/SkrytkaESP.

Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia (decyduje data wpływu).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Opolskiego.

 

 

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 13.11.2023
Wytworzono przez: Karolina Superczyńska
Opublikowano: 13.11.2023, 12:03
Opublikowano przez: Karolina Superczyńska
Zmodyfikowano: 13.11.2023, 12:04
Zmodyfikowano przez: Karolina Superczyńska
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 161
 • OBWIESZCZENIE

  Uaktualniono:
  13.11.2023, 12:04
  Uaktualniono przez:
  Karolina Superczyńska
 • OBWIESZCZENIE

  Utworzono:
  13.11.2023, 12:03
  Utworzono przez:
  Karolina Superczyńska

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry