Zawiadomienie o wydaniu przez Marszałka Województwa Opolskiego decyzji z dnia 9 października 2023 r. znak: DOŚ-RG.7422.36.2023.JJ zmieniającej koncesję Marszałka Województwa Opolskiego nr 108/2015 z dnia 19 czerwca 2015 r. znak: DOŚ-II.7422.1.2.2015 na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Kałków II – 1” położonego na terenie miejscowości Kałków, gm. Otmuchów, pow. nyski, woj. opolskie, dla Łukasza Bodura Firma „BODURA” z siedzibą we Wrocławiu.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2021 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 633 t.j. z późn. zm.) w związku z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2023 r. poz. 1094 t.j. z późn.zm.) Marszałek Województwa Opolskiego zawiadamia o wydaniu dla Łukasza Bodura Firma „BODURA” z siedzibą we Wrocławiu decyzji z dnia 9 października 2023 r. znak: DOŚ-RG.7422.36.2023.JJ zmieniającej koncesję Marszałka Województwa Opolskiego nr 108/2015 z dnia 19 czerwca 2015 r. znak: DOŚ-II.7422.1.2.2015 na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Kałków II – 1” położonego na terenie miejscowości Kałków, gm. Otmuchów, pow. nyski, woj. opolskie,  i  jednocześnie informuje o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentami sprawy.

Treść decyzji udostępniono dnia 10 października 2023 r. na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w dziale menu przedmiotowe, w zakładce „koncesje geologiczne”.

Udostępnienie dokumentacji sprawy następuje zgodnie z przepisami działu II cyt. wyżej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Po złożeniu pisemnego wniosku do Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, adres: 45- 082 Opole ul. Piastowska 14, udostępnienie dokumentacji sprawy następuje w sposób i w formie określanej we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Urząd uniemożliwiają udostępnienie dokumentacji sprawy w sposób określony we wniosku.

Metryczka

Wytworzono: 10.10.2023
Wytworzono przez: Krzysztof Mikołajewicz Geolog Wojewódzki
Opublikowano: 10.10.2023, 14:16
Opublikowano przez: Joanna Jaworska
Podmiot udostępniający: Marszałek Województwa Opolskiego
Liczba odwiedzin: 24

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry