Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach

Projekt: „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”

Nr ewidencyjny wniosku: RPOP.10.04.00-16-0001/16

Decyzja nr RPOP.09.01.01-16-0002/20-00 o dofinansowaniu projektu pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”
z możliwością otrzymania zaliczki oraz refundacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach: Osi priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Działanie 10.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

W dniu 03.10.2016 r. została przyjęta uchwała nr 2705/2016  Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie wyboru do dofinansowanie projektu pn. : „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” realizowanego w ramach RPO WO 2014-2020, którego beneficjentem jest Województwo Opolskie.

Projekt Partnerski – Lider Województwo Opolskie

Partnerzy projektu:

– Miasto Opole

– Powiat Brzeski

– Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski

– Powiat Kluczborski

– Powiat Krapkowicki

– Powiat Namysłowski

– Powiat Nyski

– Powiat Oleski

– Powiat Prudnicki

– Powiat Strzelecki

Całkowita wartość projektu wynosi 31 327 947,95 PLN, w tym dofinansowanie z budżetu środków europejskich w wysokości 25 546 713,71 PLN oraz wkład własny w wysokości 5 781 234,24 PLN.

Opis projektu:

Projektodawcą jest Województwo Opolskie. Projektodawca – lider Województwo Opolskie realizuje projekt w partnerstwie z 10 podmiotami: 9 powiatami: brzeski, kędzierzyńsko-kozielski, kluczborski, krapkowicki, namysłowski, nyski, oleski, prudnicki, strzelecki oraz z miastem Opole, działającymi w obszarze kształcenia zawodowego i ustawicznego. Wsparcie skierowane zostanie do 23 placówek, w tym 22 szkół o profilu zawodowym. W ramach projektu planuje się zrealizować 2 główne typy przedsięwzięć: – wyposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego w sprzęt i narzędzia dydaktyczne gwarantujące wysoką jakość kształcenia w zawodzie; – modernizację obiektów praktycznej nauki zawodu, w tym m.in. centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego. Bezpośrednimi produktami realizowanego projektu będą: Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami 1 szt., Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego 23 szt., Liczba wspartych instytucji popularyzujących naukę i innowacje 1 szt. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 2 szt., Liczba szkół doposażonych w sprzęt na potrzeby dydaktyki 23 szt. Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej 12000 os. Pozostałe niewykazane wskaźniki obligatoryjne przyjmują wartość równą zero.

Cel projektu:

Wsparcie w ramach projektu ukierunkowane na infrastrukturę szkolnictwa zawodowego pozwoli na stworzenie w szkołach i placówkach oświatowych warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej w obszarach zidentyfikowanych jako specjalizacje regionalne województwa opolskiego. Podejmowane w powiatach działania mają przede wszystkim wpłynąć na poprawę przygotowania zawodowego i praktycznego oraz dostosować kształcenie do potrzeb rynku pracy oraz pracodawców, by umożliwić absolwentom podjęcie zatrudnienia lub prowadzenia działalności po zakończeniu kształcenia w zasadniczych szkołach zawodowych oraz technikach. Ponadto umożliwi nabycie nowych kwalifikacji niezbędnych do aktywności zawodowej. Realizacja projektu zakłada współpracę z pracodawcami – zaangażowanie podmiotów gospodarczych w poprawę infrastruktury

szkolnictwa zawodowego pozwoli na lepsze dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku. Poprawa jakości edukacji zawodowej w województwie opolskim ma istotne

znaczenie w świetle rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Głównymi korzyściami społeczno-gospodarczymi, które pozwoli wdrożyć projekt będą: ograniczenie bezrobocia oraz powstrzymanie pauperyzacji społecznej wśród absolwentów szkół kształcenia zawodowego w regionie a także przeciwdziałanie depopulacji w województwie opolskim. Szkoły kształcące w

zawodach, mając niezmienną od lat ofertę edukacyjną oraz nieaktualną i przestarzałą infrastrukturę utrwalają problemy regionalnego bezrobocia.

 

Metryczka

Wytworzono: 02.01.2020
Wytworzono przez: Monika Jurek Dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy
Opublikowano: 09.10.2023, 10:37
Opublikowano przez: Wioleta Duda
Zmodyfikowano: 09.10.2023, 10:40
Zmodyfikowano przez: Wioleta Duda
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 123

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry