Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania projektu programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa opolskiego

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), w związku z art. 119a ust. 1, 5 i 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.), Zarząd Województwa Opolskiego

zawiadamia

o przystąpieniu do sporządzania:

projektu programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa opolskiego

Obowiązek opracowania programu ochrony środowiska przed hałasem wynika z art. 119a ust. 1 i 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.). Zgodnie z tymi przepisami, na podstawie strategicznych map hałasu marszałek województwa opracowuje dla obszaru województwa projekt uchwały w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem, który jest uchwalany przez sejmik województwa co 5 lat, w terminie do dnia 18 lipca. Program ochrony środowiska przed hałasem stanowi podstawę strategii działań zmierzających do poprawy jakości klimatu akustycznego na Opolszczyźnie, a władze województwa pragną włączyć interesariuszy tego programu w proces przygotowania dokumentu już na początkowym etapie.

Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski w terminie 21 dni od dnia publikacji, które mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej, na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole;
  • ustnie do protokołu, kontakt telefoniczny pod nr (77) 44 83 276 lub 229 w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, w godzinach pracy urzędu,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: dos@opolskie.pl lub przez platformę e-puap.

 

Z założeniami projektu programu można się zapoznać na stronie www.bip.opolskie.pl

Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia (decyduje data wpływu).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Opolskiego.

Data ważności:14.11.2023

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 24.10.2023
Wytworzono przez: Manfred Grabelus, Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska
Opublikowano: 24.10.2023, 08:37
Opublikowano przez: Kamil Nowak
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 62

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry