Zawiadomienie o wydaniu przez Marszałka Województwa Opolskiego koncesji nr 134/2023 z dnia 7 września 2023 r. znak: DOŚ-RG.7422.23.2023.JJ na wydobywanie wapieni i margli kredowych ze złoża „Odra II”, położonego na terenie miasta Opola, gmina Opole, pow. Opole, woj. opolskie, dla Cementowni ODRA S.A. z siedzibą w Opolu.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2021 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 633 t.j.) w związku z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2023 r. poz. 1094 t.j. z późn.zm.) Marszałek Województwa Opolskiego zawiadamia o udzieleniu Cementowni ODRA S.A. z siedzibą w Opolu  koncesji nr 134/2023 z dnia 7 września 2023 r. znak: DOŚ-RG.7422.23.2023.JJ na wydobywanie wapieni i margli kredowych ze złoża „Odra II”, położonego na terenie miasta Opola, gmina Opole, pow. Opole, woj. opolskie, dla eksploatacji prowadzonej w granicach obszaru górniczego „Odra II–A”,  i  jednocześnie informuje o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentami sprawy.

Treść decyzji udostępniono dnia 8 września 2023 r. na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w dziale menu przedmiotowe, w zakładce „koncesje geologiczne”.

Udostepnienie dokumentacji sprawy następuje zgodnie z przepisami działu II cyt. wyżej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Po złożeniu pisemnego wniosku do Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, adres: 45- 082 Opole ul. Piastowska 14, udostępnienie dokumentacji sprawy następuje w sposób i w formie określanej we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Urząd uniemożliwiają udostępnienie dokumentacji sprawy w sposób określony we wniosku.

Metryczka

Wytworzono: 08.09.2023
Wytworzono przez: Krzysztof Mikołajewicz Geolog Wojewódzki
Opublikowano: 08.09.2023, 13:47
Opublikowano przez: Joanna Jaworska
Podmiot udostępniający: Marszałek Województwa Opolskiego
Liczba odwiedzin: 27

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry