Przyznanie nagrody w konkursie pn. Lew Opolskiej Turystyki

Kategoria:Turystyka
Komórka organizacyjna:Departament Sportu i Turystyki
Podmioty uprawnione:

Zgodnie § 8 ust.1, 2 Regulaminu konkursu „Lew Opolskiej Turystyki” stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 10316/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 28 sierpnia 2023 r.

Wnioski mogą składać:

a) osoby fizyczne, prawne i inne podmioty, w szczególności jednostki samorządu terytorialnego, Organizacje pozarządowe, uczelnie, kościoły i związki wyznaniowe, państwowe i samorządowe instytucje kultury, wspólnoty mieszkaniowe, spółki prawa handlowego,

b) wnioski mogą składać zarówno Kandydaci, jak również w imieniu Kandydatów, po uzyskaniu ich zgody, osoby i podmioty wskazane w podpunkcie a

Wymagania i potrzebne dokumenty:

wniosek stanowiący załącznik do Regulaminu KonkursuLew Opolskiej Turystyki”

Miejsce składania dokumentów:

Wnioski o przyznanie nagrody należy składać w formie pisemnej w Punkcie Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego lub w sekretariacie komórki organizacyjnej właściwej do spraw turystyki.

W przypadku wysłania wniosku drogą pocztową, decyduje data wpływu wniosku do Urzędu w terminie wskazanym w ogłoszeniu

Organ właściwy:Marszałek Województwa Opolskiego
Podstawa prawna:
  • Ustawa o samorządzie województwa
  • Uchwała nr XXXVII/346/2025 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Opolskiego
Osoba odpowiedzialna:Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 27.09.2023
Wytworzono przez: Roman Stęporowski - Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki
Opublikowano: 27.09.2023, 08:52
Opublikowano przez: Marta Maj
Zmodyfikowano: 18.03.2024, 14:48
Zmodyfikowano przez: Marta Maj
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 63

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry