Konkurs ofert pod nazwą „Marszałkowskie Dni dla Zdrowia” realizowany w województwie opolskim

Zarząd Województwa, ogłasza na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094) oraz art. 2 pkt 2, 3, 5 i 10, art. 3 ust. 1 i 2, art. 13 pkt 3, art. 14 ust. 1i art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1608):

konkurs ofert pod nazwą „Marszałkowskie Dni dla Zdrowia” realizowany w województwie opolskim na powierzenie w roku 2023 realizacji zadania obejmującego następujące obszary zdrowia publicznego wynikające z art. 2 cyt. Ustawy:

  1. profilaktyka chorób urologicznych i onkologicznych;
  2. edukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb różnych grup społeczeństwa;
  1. promocja zdrowia;
  2. kreowanie postaw zdrowotnych i społecznych sprzyjających profilaktyce zachowań ryzykownych;
  3. działania w celu rozpoznawania, eliminowania lub ograniczania zagrożeń i szkód dla zdrowia fizycznego i psychicznego w środowisku zamieszkania, nauki, pracy i rekreacji;
  4. ograniczanie nierówności w zdrowiu wynikających z uwarunkowań społeczno-ekonomicznych;

skierowanych do:

podmiotów, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym, w tym organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Założenia konkursu zgodne są z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021 – 2025 (Dz. U. z 2021 r. poz. 642)  – w szczególności, w zakresie celu operacyjnego 5: Wyzwania demograficzne.

I.  Przedmiot konkursu i wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań

  1. Przedmiotem konkursu jest powierzenie w roku 2023 realizacji zadania w obszarze zdrowia publicznego.
  2. Zadanie polega na organizacji Marszałkowskich Dni dla Zdrowia, promujących zdrowie, zdrowy styl życia oraz profilaktykę zdrowotną w zakresie profilaktyki chorób urologicznych i onkologicznych, w szczególności obejmujących edukację ukierunkowaną na profilaktykę problemów zdrowotnych występujących u osób starszych, w ramach których zorganizowane zostaną m.in.:

a) spotkania informacyjno-edukacyjne dotyczące zdrowia,
b) spotkania edukacyjne dotyczące zdrowia oraz zdrowego stylu życia,

c) indywidualne konsultacje i porady dotyczące zdrowia w różnych jego dziedzinach prowadzone przez wykwalifikowany personel medyczny,

d) opracowanie ze specjalistami treści merytorycznych materiałów dotyczących zdrowia – broszury- ulotki,

e) promocję działań w środkach masowego przekazu,

f) współpracę w zakresie działań promujących zdrowie oraz zapobieganie chorobom ze specjalistami w danej dziedzinie, organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze promocji zdrowia.

3. Konkurs obejmuje zadanie pn.: „Marszałkowskie Dni dla Zdrowia”.

4. Zadanie skierowane jest do co najmniej 200 osób w Województwie Opolskim.

5. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku 2023 wynosi maksymalnie 40 000,00 zł (czterdzieści tysięcy złotych).

6. W ramach zadania zostanie wybrana tylko jedna oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów. Do realizacji zadania wybrany będzie wyłącznie jeden podmiot, któremu powierzona zostanie     realizacja zadania.

Oferty winny być złożone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia wraz z kompletem załączników w kopercie z dopiskiem: Konkurs pn.: „Marszałkowskie Dni dla Zdrowia” – w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy ulicy Hallera 9 w Opolu lub w Punkcie Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy ulicy Piastowskiej 14 w Opolu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 października 2023 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego konkursu udzielane są w Departamencie Zdrowia i Polityki Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego, telefon 77 4445 518 lub 77 4445 520 lub e-mail: m.okon@opolskie.pl, wolek@opolskie.pl

Data ważności:16.10.2023
Osoba odpowiedzialna:Izabela Damboń-Kandziora - Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 25.09.2023
Wytworzono przez: Aldona Stahlberger
Opublikowano: 25.09.2023, 14:00
Opublikowano przez: Aldona Stahlberger
Zmodyfikowano: 24.10.2023, 12:43
Zmodyfikowano przez: Aldona Stahlberger
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 161

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry