Konkurs ofert na realizatorów zadań publicznych Województwa Opolskiego z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży na lata 2023-2024 pod nazwą „Marszałkowskie wsparcie zdrowia psychicznego”

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094) oraz art. 2 pkt 2, 3, 5 i 10, art. 3 ust. 1 i 2, art. 13 pkt 3, art. 14 ust. 1 i art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1608), Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza:

Konkurs ofert na realizatorów zadań publicznych Województwa Opolskiego z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży na lata 2023-2024 pod nazwą „Marszałkowskie wsparcie zdrowia psychicznego”

skierowanych do:

podmiotów, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym,
w tym organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Założenia konkursu zgodne są z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021 – 2025 (Dz. U. 2021, poz. 642) – w zakresie celu operacyjnego 3: „Promocja zdrowia psychicznego”.

 I.  Przedmiot konkursu i wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań:

  1. Przedmiotem konkursu jest powierzenie w latach 2023-2024 realizacji następujących zadań w obszarze zdrowia publicznego:

Zadanie 1 : „Jestem obecny” – wsparcie psychologów szkolnych w zakresie wspierania dzieci
i młodzieży w przezwyciężaniu trudności i problemów psychicznych:

Działania zadania 1 powinny wpisywać się w:

  • Zapisy ustawy o zdrowiu publicznym z dnia 11 września 2015 r. Art. 2 ust 3 – promocję zdrowia i ust 8 – rozwój kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego.
  • Zapisy Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025:

Cel operacyjny 2: Profilaktyka uzależnień. Zintegrowane przeciwdziałanie uzależnieniom, zadanie:

1 – Edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień (uniwersalna, selektywna, wskazująca) realizowana zgodnie z wynikami badań naukowych (w tym epidemiologicznych) oraz dobra praktyka w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom;

2 – Edukacja kadr (w tym szkolenia) uczestniczących w realizacji zadań z zakresu profilaktyki  uzależnień.

Cel operacyjny 3: Promocja zdrowia psychicznego:

1 – Realizacja projektów i programów edukacyjnych, wychowawczych, interwencyjnych oraz profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, w tym programów profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej

Informacje szczegółowe dotyczące zadania 1:

Działania podjęte w ramach zadania powinny przyczynić się do podniesienia poziomu wiedzyi umiejętności psychologów szkolnych na temat ich roli w procesie szkolnym, psychorozwoju dzieci i młodzieży, uwzględniając m.in. rozwój procesów poznawczych i psychicznych oraz zaburzeń występujących w poszczególnych okresach rozwoju dziecka oraz możliwości wsparcia i interwencji w szkole.

Liczba uczestników zadania – nie mniej niż 24 osoby

Zadanie 2: „Dajcie nam szansę” – wyjazdowe warsztaty terapeutyczno-edukacyjne organizowane na terenie województwa opolskiego dla dzieci i młodzieży.

 Działania zadania 2 powinny wpisywać się w:

  • Zapisy ustawy o zdrowiu publicznym z dnia 11 września 2015 r. Art. 2 ust 3 – promocję zdrowia.
  • Zapisy Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 :

Cel operacyjny 3 : Promocja zdrowia psychicznego:

1- Realizacja projektów i programów edukacyjnych, wychowawczych, interwencyjnych oraz profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, w tym programów profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej.

Informacje szczegółowe dotyczące zadania 2:

Działania podjęte w ramach zadania powinny przyczynić się do podniesienia umiejętności uczestników w radzeniu sobie z wyzwaniami w codziennym życiu, rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, identyfikacja i eksploracja emocji związanych z problemami, zwiększenie odporności na stres oraz rozwój i umacnianie zasobów osobistych uczestników. Zadanie powinno zmierzać do podniesienia poziomu wiedzy wśród dzieci i młodzieży na temat profilaktyki zaburzeń psychicznych, uzależnień oraz poprawy umiejętności komunikacji, rozwój kompetencji sprzyjających zdrowiu, w tym sprężystości psychicznej, zmniejszenia stygmatyzacji i lęku wśród młodych osób.

Liczba uczestników zadania – nie mniej niż 700 osób

  1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań:

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w latach 2023-2024 wynosi 400 000 zł (czterysta tysięcy zł), z tego:

na zadanie 1:  120 000 zł  (sto dwadzieścia tysięcy zł),

na zadanie 2:  280 000 zł (dwieście osiemdziesiąt tysięcy zł).

  1. Każde z powyższych dwóch zadań stanowi odrębne zadanie. Na każde zadanie składa się odrębną ofertę
  2. Jeden podmiot może składać oferty na więcej niż jedno zadanie.
  3. W ramach jednego zadania zostanie wybrana tylko jedna oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów. Do realizacji zadania wybrany będzie wyłącznie jeden podmiot, któremu powierzona zostanie realizacja zadania.
  4. Zadania wskazane w ofercie nie mogą przewidywać świadczenia procedur medycznych, o których mowa w art. 5 pkt 42 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, 2674 i 2770).

 

 

Data ważności:16.10.2023
Osoba odpowiedzialna:Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Izabela Damboń-Kandziora

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 25.09.2023
Wytworzono przez: Sylwia Mazur
Opublikowano: 25.09.2023, 14:31
Opublikowano przez: Sylwia Mazur
Zmodyfikowano: 20.11.2023, 10:37
Zmodyfikowano przez: Sylwia Mazur
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 338

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry