Zawiadomienie o wydaniu decyzji z dnia 8 sierpnia 2023 r. znak: DOŚ-RG.7422.20.2023.JJ zmieniającej koncesję Marszałka Województwa Opolskiego nr 130/2022 na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Roszowice”, położonego na terenie miejscowości Roszowice, gm. Cisek, pow. kędzierzyńsko-kozielski, woj. opolskie, udzieloną spółce „MIX-GRAVEL” Sp. z o. o. z siedzibą w Rogowie.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2021 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 633 t.j.) w związku z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2023 r. poz. 1094 t.j. z późn.zm.) Marszałek Województwa Opolskiego zawiadamia o wydaniu decyzji z dnia 8 sierpnia 2023 r. znak: DOŚ-RG.7422.20.2023.JJ zmieniającej koncesję nr 130/2022 na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Roszowice”, położonego na terenie miejscowości Roszowice, gm. Cisek, pow. kędzierzyńsko-kozielski, woj. opolskie, dla eksploatacji prowadzonej w granicach obszaru górniczego „Roszowice”,  udzieloną spółce „MIX-GRAVEL” Sp. z o. o. z siedzibą w Rogowie i  jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentami sprawy.

Treść decyzji udostępniono dnia 9 sierpnia 2023 r. na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w dziale menu przedmiotowe, w zakładce „koncesje geologiczne”.

Udostepnienie dokumentacji sprawy następuje zgodnie z przepisami działu II ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2023 r. poz. 1094 t.j z późn.zm.). Po złożeniu pisemnego wniosku do Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, adres: 45-082 Opole ul. Piastowska 14, udostępnienie dokumentacji sprawy następuje w sposób i w formie określanej we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Urząd uniemożliwiają udostępnienie dokumentacji sprawy
w sposób określony we wniosku.

Metryczka

Wytworzono: 09.08.2023
Wytworzono przez: Krzysztof Mikołajewicz Geolog Wojewódzki
Opublikowano: 09.08.2023, 11:46
Opublikowano przez: Joanna Jaworska
Zmodyfikowano: 09.08.2023, 11:47
Zmodyfikowano przez: Joanna Jaworska
Podmiot udostępniający: Marszałek Województwa Opolskiego
Liczba odwiedzin: 29

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry