Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z projektem aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego.

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) Zarząd Województwa Opolskiego

zawiadamia

o możliwości zapoznania się z projektem:

aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego

 Zgodnie z art. 91 ust. 9c i ust. 9e ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.) Zarząd Województwa Opolskiego w dniu 8 sierpnia 2023 r. podjął uchwałę nr 10231/2023 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie określenia aktualizacji „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego” i skierowania go do konsultacji społecznych i opiniowania.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z powyższym projektem w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Opole, ul. Hallera 9, budynek A, pok. 108 oraz na stronie internetowej (www.bip.opolskie.pl w zakładce Strategie, programy, plany, sprawozdania i opracowania – Ochrona środowiska – Program ochrony powietrza – Aktualizacja programu ochrony powietrza – 2023 r.

Uwagi i wnioski do przedmiotowego projektu mogą być wnoszone w terminie 21 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia:

  • w formie pisemnej na formularzu zgłaszania uwag zamieszczonym na powyższej stronie internetowej, na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Piastowska 14, 45-082 Opole,
  • ustnie do protokołu w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, telefon: 77 4483 276, w godzinach pracy urzędu,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na formularzu zgłaszania uwag zamieszczonym na powyższej stronie internetowej, na adres: dos@opolskie.pl lub przez platformę e-puap.

 

Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia (decyduje data wpływu).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Opolskiego.

 

Data ważności:31.08.2023

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 10.08.2023
Wytworzono przez: Manfred Grabelus, Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska
Opublikowano: 10.08.2023, 13:41
Opublikowano przez: Kamil Nowak
Zmodyfikowano: 16.01.2024, 10:49
Zmodyfikowano przez: Kamil Nowak
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 121

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry