Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie Nagród Marszałka Województwa Opolskiego za Wydarzenie Muzealne Roku 2022

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 z późn zm.), art. 7a ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz.U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 1 Uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego Nr XXXIX/426/2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego za Wydarzenie Muzealne Roku  ( Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2018 r. poz. 1131 z późn. zm.) Zarząd Województwa Opolskiego

ogłasza

nabór wniosków o przyznanie Nagród Marszałka Województwa Opolskiego za Wydarzenie Muzealne Roku 2022.

I. Rodzaj, zakres i odbiorcy nagród

 1. Nagrodą honoruje się instytucje muzealne działające na terenie województwa opolskiego, których statut lub regulamin został uzgodniony z właściwym ministrem do spraw kultury
  i ochrony dziedzictwa narodowego.
 2. Nagroda Marszałka Województwa Opolskiego za Wydarzenie Muzealne Roku, przyznawana jest za osiągnięcia w zakresie działalności muzealnej w roku poprzedzającym dla podkreślenia wagi ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego i naturalnego.
 1. Nagroda przyznawana jest w następujących kategoriach:

1) wystawa,

2) inicjatywa edukacyjna,

3) publikacje książkowe,

4) konserwacja i ochrona dziedzictwa kultury,

5) projekty naukowo – badawcze.

 1. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o przyznanie nagrody są wszystkie muzea
  w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 385), tj. takie, których statut lub regulamin został uzgodniony z właściwym ministrem do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, oraz muzea Kościołów i związków wyznaniowych, muzea będące jednostkami  organizacyjnymi szkół i uczelni wyższych oraz innych instytucji naukowych, powołane decyzją właściwych władz.

 II. Nagrody

 1. Laureaci nagrody w danych kategoriach otrzymują nagrody pieniężne w wysokości
  do 10 000 zł brutto.
 2. Dopuszcza się przyznanie więcej niż jednej nagrody w ramach jednej kategorii.

III. Termin i warunki składania wniosków.

 1. Wnioski o przyznanie nagród należy składać od dnia 01.06.2023 r. do 30.06.2023 r.  w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
  w Opolu ul. Hallera 9 i w  Punkcie Informacyjnym ul. Piastowska 14 (Ostrówek).
 2. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do Urzędu.
 3. Wnioski złożone po terminie, nieprawidłowo i nieczytelnie wypełnione nie będą rozpatrywane.
 4. Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność za prawdziwość danych zawartych we wniosku.
 5. W razie stwierdzenia braków formalnych złożonego wniosku, wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w określonym zakresie i wyznaczanym terminie.
 6. Wzór wniosku o przyznanie nagrody stanowi Załącznik do Uchwały Nr V/46/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z  dnia  26 marca 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego za Wydarzenie Muzealne Roku.

IV. Zasady, tryb i kryteria przyznawania nagród.

 1. Wnioski podlegają ocenie przez Komisję, powołaną Zarządzeniem Marszałka Województwa Opolskiego.
 2. Komisja proponuje kandydatów do nagrody oraz wysokość nagród pieniężnych dla poszczególnych kandydatów wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
 3. Nagrody przyznaje Marszałek Województwa Opolskiego po zapoznaniu się z propozycją komisji.

V. Postanowienia końcowe.

 1. Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego naboru wniosków udzielane są w Departamencie Kultury i Dziedzictwa Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Żeromskiego 3 w Opolu, tel. 77 44 29 336, 77 44 29 331, 77 44 29 337.

 

Osoba odpowiedzialna:Agnieszka Kamińska - Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Regionalnego

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 31.05.2023
Wytworzono przez: Karina Lesińska
Opublikowano: 31.05.2023, 08:25
Opublikowano przez: Dajana Biedroń
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 167

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry