ogłoszenie o konkursie na stanowisko ZASTĘPCY KIEROWNIKA/ZASTĘPCY DYREKTORA DS. LECZNICTWA SPZOZ OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII IM. PROF. TADEUSZA KOSZAROWSKIEGO Z SIEDZIBĄ W OPOLU

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii w Opolu im. prof. Tadeusza Koszarowskiego z siedzibą w Opolu

ul. Katowicka 66 a

45-061 Opole

ogłasza konkurs na stanowisko

ZASTĘPCY KIEROWNIKA/ZASTĘPCY DYREKTORA DS. LECZNICTWA SPZOZ OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII IM. PROF. TADEUSZA KOSZAROWSKIEGO Z SIEDZIBĄ W OPOLU

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o:

 • Ustawę z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 633, 655, 974, 1079, 2280, 2705, 2770.)
 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06.02.2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczych niebędących przedsiębiorcą (tj. Dz. U. 2021, poz. 430)
 • Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. 2011, nr 151, poz. 896)
 • Regulamin konkursu na stanowisko Zastępcy Kierownika/Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu im. prof. Tadeusza Koszarowskiego z siedzibą w Opolu.

 

I. Wymagania niezbędne:

Do udziału w konkursie mogą przystąpić kandydaci posiadający kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami  (Dz. U. 2011, nr 151, poz. 896) tj.
a) tytuł zawodowy lekarza, lekarza dentysty i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny,
b) 8 letni staż pracy w zawodzie,
i spełniają jednocześnie dodatkowe wymagania ustalone przez Komisję konkursową, tj.
c) posiadają min. 5 letnie doświadczenie w zarządzaniu w zakładach leczniczych, jednostkach lub w komórkach organizacyjnych zakładów leczniczych zajmujących się zadaniami z zakresu opieki zdrowotnej, kierowaniu zespołem i współpracy w zespole, w tym również w jednostkach o których mowa art. 2 ust. 3 Ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty z dnia 5.12.1996 roku  –  potwierdzone wpisem w CV,
d) posiadają specjalizację z zakresu przydatnego dla prowadzonej przez SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu podstawowej działalności leczniczej (np. z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii onkologicznej, onkologii klinicznej, radioterapii ),
e) przedstawią własną koncepcję organizacji pracy i zarządzania zespołem (do 3 stron, czcionka 12, odstęp 1,5 cm) złożoną na piśmie z dokumentami wymaganymi od kandydatów do konkursu

II. Wymagania dodatkowe:

Oprócz wymogów określonych w PKT I od kandydata ubiegającego się o stanowisko objęte Konkursem oczekuje się  :
1. minimum tytułu naukowego doktora nauk medycznych
2. dobrej znajomości problematyki ochrony zdrowia i działalności związanej z opieką zdrowotną,
3. zdolności interpersonalnych,
4. umiejętności efektywnej komunikacji oraz kreatywność, zwłaszcza w typowych sytuacjach trudnych np. niedobór kadry, zmiana/ rozszerzenie profilu świadczonych usług, nowe wymagania prawne,
5. umiejętności określania pożądanych celów zgodnych ze specyfiką zajmowanego stanowiska, w tym kierunków rozwoju podległej kadry

III. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys.
 2. Podanie o przyjęcie do pracy na stanowisko objęte konkursem.
 3. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo.
 4. Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej ( CV).
 5. Koncepcja organizacji pracy i zarządzania zespołem (do 3 stron, czcionka 12, odstęp 1,5 cm).
 6. Inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata, w tym tytuł naukowy.
 7. Oświadczenia
  a) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,
  b) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2019 r. poz.1791), w celach związanych z przeprowadzeniem postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem.
 8. Kandydaci składają wymagane w konkursie dokumenty w oryginałach lub w kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez uprawniony podmiot lub składającego ofertę kandydata. Na wniosek Komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów w przypadku złożenia kopii dokumentów.
 9. W CV o którym mowa w PKT III ppkt 4 należy wskazać adres email kandydata do porozumiewania się z nim w trakcie postępowania konkursowego.

  IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  Zgodnie z Statutem i Regulaminem organizacyjnym SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu

  V. Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów

  1. Aplikacje z dokumentacją opatrzone adnotacją na kopercie „Konkurs na stanowisko Zastępcy Kierownika/ Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu ” należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie właściwego podmiotu – sekretariat  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu,  ul. Katowicka 66a, 45-061 Opole (decyduje data wpływu; aplikacje, które nie wpłyną w poniżej określonym terminie nie będą rozpatrywane) w godzinach 7.25 – 15.00 od poniedziałku do  piątku.

  2. Na kopercie należy zamieścić: nazwisko, imię oraz adres i numer telefonu kontaktowego kandydata wraz z adnotacją, o której mowa w ppkt 1

  3. Termin składania dokumentów upływa w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o konkursie  tj. do 14.03.2023r do godz. 15.00

  4. O zachowaniu terminu złożenia dokumentów decyduje data wpływu dokumentów do sekretariatu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu.

  VI. Informacja dot. udostępnienia materiałów

  Każdemu kandydatowi zgłaszającemu się do konkursu udostępnia się jednakowe dla wszystkich kandydatów materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego tj. dokumenty w postaci Statutu oraz Regulaminu Organizacyjnego  SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego  w Opolu dostępne na stronie: www.onkologia.opole.pl w zakładce BIP, Księga rejestrowa podmiotu leczniczego nr 000000009563 na stronie: www.rpwdl.ezdrowie.gov.pl oraz informacja o zawartych umowach z NFZ: www.nfz-opole.pl w zakładce Informator o zawartych umowach oraz Informacja Ogólna OCO w Opolu stanowiącą załącznik do Ogłoszenia.

  VII. Warunki pracy i warunki socjalne

  1. Zastępca Kierownika/ Zastępca Dyrektora ds. lecznictwa będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę.
  2. Zastrzega się prawo do nawiązana z wyłonionym w konkursie kandydatem, dodatkowo poza umową o pracę w zakresie objętym konkursem na stanowisko Zastępcy Kierownika/ Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa, stosunku pracy/umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych, których przedmiot stanowić będzie udzielanie świadczeń zdrowotnych na Oddziale SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu właściwym ze względu na posiadany przez kandydata tytułu specjalisty z zakresu medycyny, przy czym w przypadku zawarcia umowy o pracę ,zatrudnienie nie może przekroczyć łącznie jednego etatu z uwzględnieniem ust. 1.

  VIII. Termin i miejsce rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur

  Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie do 14 dni od upływu terminu składania ofert w siedzibie SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu.  O dokładnym terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

  IX. Informacja o zamieszczeniu ogłoszenia o konkursie

  Konkurs ogłasza się poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej podmiotu tworzącego tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa  Opolskiego oraz w siedzibie i na BIP Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu.

  X. Komunikacja z kandydatami będzie odbywać się z zachowaniem formy pisemnej w postaci listownej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem emaila wskazanego w CV.

 

Załączniki :
1. Informacja ogólna OCO w Opolu
2.
Klauzula informacyjna

Data ważności:14.03.2023
Osoba odpowiedzialna:Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 03.03.2023
Wytworzono przez: Marek Staszewski Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii w Opolu im. prof. Tadeusza Koszarowskiego z siedzibą w Opolu
Opublikowano: 03.03.2023, 11:16
Opublikowano przez: Adriana Urbaniak
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 253

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry