Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki/Położnej Oddziałowej Oddziału Neonatologicznego- Pododdziału Patologii Noworodka Szpitala Ginekologiczno- Położniczego i Noworodków w Opolu w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2021 r. poz. 430), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami  (Dz. U. z 2011 r. Nr 151, poz. 896 z późn. zm. ) oraz regulamin przeprowadzania konkursu.

 1. Nazwa i adres podmiotu leczniczego

Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, ul. Reymonta 8, 45-066 Opole.

 1. Informacja o zasadach udostępniania materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego

Materiały udostępnia Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:25 do 14:00. Na prośbę kandydata istnieje możliwość przesłania materiałów drogą elektroniczną. Przygotowane materiały są jednakowe dla każdego zgłoszonego kandydata. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem tel. (77) 4545401 wew. 406.

 1. Stanowisko objęte konkursem

Pielęgniarka/Położna Oddziałowa Oddziału Neonatologicznego- Pododdziału Patologii Noworodka Szpitala Ginekologiczno- Położniczego i Noworodków w Opolu w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.

 1. Wymagane kwalifikacje kandydata

Wymagania określone zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. z 2011r., Nr 151, poz. 896 z późn. zm.), tj.:

 • tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo/położnictwo oraz 1 rok pracy w szpitalu, lub
 • tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa/położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka/położna oraz 1 rok pracy w szpitalu, lub
 • licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa/licencjat położnictwa i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania oraz 3 lata pracy w szpitalu, lub
 • licencjat pielęgniarstwa/położnictwa i kurs kwalifikacyjny oraz 4 lata pracy w szpitalu, lub
 • średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa/średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania oraz 5 lat pracy w szpitalu, lub
 • średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka/położna i kurs kwalifikacyjny oraz 7 lat pracy w szpitalu.
 1. Dokumenty wymagane od kandydatów
 • podanie o przyjęcie na stanowisko Pielęgniarki/Położnej Oddziałowej Oddziału Neonatologicznego – Pododdziału Patologii Noworodka Szpitala Ginekologiczno- Położniczego i Noworodków w Opolu w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.
 • kopie dokumentów stwierdzających kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem oraz kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa wykonywania zawodu,
 • opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 • kopie innych   dokumentów   potwierdzających   dorobek   i   kwalifikacje   zawodowe  kandydata,
 • oświadczenie kandydata:
 1. o korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 2. o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzania postępowania konkursowego na stanowisko Pielęgniarki/Położnej Oddziałowej Oddziału Neonatologicznego- Pododdziału Patologii Noworodka Szpitala Ginekologiczno- Położniczego i Noworodków w Opolu w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu (załącznik nr 1),
 • podpisaną klauzulę informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych uczestniczącego
  w postępowaniu konkursowym (załącznik nr 2).

Kopie złożonych dokumentów powinny być poświadczone „za zgodność z oryginałem”, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata. Na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

 1. Miejsce oraz termin składania wymaganych od kandydatów dokumentów

Oferty należy przesłać pocztą na adres: Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii,
ul. Reymonta 8, 45-066 Opole lub złożyć w zaklejonej kopercie w sekretariacie Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, ul. Reymonta 8, od poniedziałku do piątku w godzinach : 7:25 – 15:00 w terminie 10 dni od daty opublikowania ogłoszenia, tj. do dnia 09.03.2023 r.

Na kopercie powinno znajdować się: imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego kandydata, a także adnotacja o treści: „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki/Położnej Oddziałowej Oddziału Neonatologicznego – Pododdziału Patologii Noworodka Szpitala Ginekologiczno- Położniczego i Noworodków w Opolu w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu” (o terminie zgłoszenia decyduje data wpływu).

 1. Termin i miejsce rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 1. Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Data ważności:09.03.2023
Osoba odpowiedzialna:Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 27.02.2023
Wytworzono przez: Dyrektor Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu
Opublikowano: 27.02.2023, 12:38
Opublikowano przez: Adriana Urbaniak
Zmodyfikowano: 14.04.2023, 08:39
Zmodyfikowano przez: Adriana Urbaniak
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 101

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry