XLIX sesja Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 20 grudnia 2022r.

Stan: 13 grudnia 2022 r.

PORZĄDEK OBRAD
XLIX SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
w dniu 20 grudnia 2022 r.

Rozpoczęcie obrad – godz. 10:00

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Porządek obrad.
 4. Powołanie sekretarza obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Sejmiku Województwa Opolskiego
 6. Informacja Przewodniczącego Sejmiku z prac między sesjami.
 7. Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego.
 8. Informacja o interpelacjach złożonych między sesjami.
 9. Interpelacje i zapytania.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2022-2030,
  b) w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2022 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2023-2030 oraz podjęcie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2023 rok.
  1) omówienie przez Marszałka Województwa projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2023-2030 oraz projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2023 rok;
  2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej: o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2023-2030 oraz opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2023 rok;
  3) przedstawienie zbiorczej opinii o projekcie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2023 rok z uwzględnieniem opinii i wniosków poszczególnych komisji oraz wniosków radnych, które nie zostały ujęte w projekcie uchwały budżetowej;
  4) przedstawienie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2023 rok i autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2023-2030, oraz stanowiska Zarządu Województwa do nieuwzględnionych propozycji zmian budżetu złożonych przez Komisję Finansów i Mienia Województwa;
  5) przedstawienie wniosków komisji i radnych, które nie zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Finansów i Mienia Województwa w zbiorczej opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok;
  6) dyskusja;
  7) głosowanie wniosków komisji i radnych, które nie zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Finansów i Mienia Województwa w zbiorczej opinii o projekcie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2023 rok oraz wniosków Komisji Finansów i Mienia Województwa, które nie zostały uwzględnione przez Zarząd w przedstawionej autopoprawce do projektu uchwały budżetowej;
  8) głosowanie projektów uchwał:
  a) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2023-2030,
  b) w sprawie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2023 rok.
 12. Informacja pt. „Podsumowanie realizacji przez RZPWE w Opolu międzynarodowych projektów jako okno na świat i sposób na dzielenie się doświadczeniem w zakresie nowoczesnej metodyki nauczania realizowanej w krajach Unii Europejskiej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi wojewódzkiej o proporcjonalnej długości do odcinka drogi krajowej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/533/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 października 2014 roku w sprawie przyjęcia kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych województwa opolskiego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/396/2022 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej społeczności regionalnej Obwodu Iwano-Frankiwskiego (Ukraina).
 16. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) uchylenia uchwały Nr XLIII/436/2022 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie powierzenia realizacji Gminie Jemielnica zadań Województwa Opolskiego, związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie Województwa Opolskiego, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
  b) uchylenia uchwały Nr XLIII/448/2022 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie powierzenia realizacji Gminie Pokój zadań Województwa Opolskiego, związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie Województwa Opolskiego, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
  c) uchylenia uchwały Nr XLIII/452/2022 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie powierzenia realizacji Gminie Skarbimierz zadań Województwa Opolskiego, związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie Województwa Opolskiego, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Opolskie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Opolskie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Moszna Zamek spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wniesienie wkładu pieniężnego oraz niepieniężnego na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania radnego z członka Komisji Edukacji, Dialogu Obywatelskiego i Wielokulturowości.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Sejmiku Województwa Opolskiego na 2023 rok.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Opolskiego na 2023 rok.
 22. Sprawozdanie z realizacji uchwał Sejmiku Województwa Opolskiego podjętych w III kwartale2022 r.
 23. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 24. Wolne wnioski.
 25. Komunikaty.
 26. Zamknięcie obrad.

Metryczka

Wytworzono: 06.12.2022
Wytworzono przez: Dyrektor Biura Sejmiku - Damian Cedro
Opublikowano: 06.12.2022, 12:53
Opublikowano przez: Radosław Nowosielecki
Zmodyfikowano: 25.01.2023, 10:25
Zmodyfikowano przez: Radosław Nowosielecki
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 156

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry