DOA-ZP.272.47.2022 – Dostawa (sprzedaż i dystrybucja) gazu ziemnego wysokometanowego na potrzeby obiektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy ul. Ostrówek 5-7 w Opolu

W celu prawidłowego złożenia oferty wykonawcy powinni się posługiwać 32 znakowym Identyfikatorem przedmiotowego postępowania pobranym z miniPortalu (czyli strony prowadzonego postępowania) i to właśnie do tego identyfikatora należy odsyłać wykonawców. W sytuacji, w której Wykonawca składając ofertę przez miniPortal, wprowadzi w formularzu ID z Platformy e-Zamówienia (ocds-..), oferta taka nie będzie widoczna na liście złożonych ofert i nie będzie możliwości jej odszyfrowania.
Uwaga:
Proszę zwrócić uwagę na prawidłowy ID postępowania pobranego z miniPortalu.
Identyfikator postępowania z miniPortalu: 4738fead-8e98-4414-8e27-40ab16316e1e
Na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp zamawiający udziela zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – dalej Pzp, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.

Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania i otwarcia ofert jak niżej:

nowy termin składania ofert to: 14.12.2022 r. do godziny 09:00,

nowy termin otwarcia ofert to 14.12.2022 r., o godzinie 09:30. 

Strona prowadzonego postępowania

Tryb zamówienia:Tryb podstawowy
Zamawiający:Województwo Opolskie
Data ogłoszenia:02.12.2022
Data ważności:28.02.2023

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 02.12.2022
Wytworzono przez: Marcin Puszcz - Dyrektor DOA
Opublikowano: 02.12.2022, 11:17
Opublikowano przez: Magdalena Oborska
Zmodyfikowano: 15.12.2022, 10:13
Zmodyfikowano przez: Magdalena Oborska
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 69

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry