Zawiadomienie o wydaniu przez Marszałka Województwa Opolskiego decyzji z dnia 22 listopad 2022 r. znak: DOŚ-RG.7422.40.2022.JJ stwierdzającej wygaśnięcie koncesji nr 120/2020 na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Świercze”, położonego na terenie miejscowości Świercze, gm. Olesno, pow. oleski, woj. opolskie, udzielonej Oleskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Oleśnie.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2021 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1072 t.j. z późn. zm.) w związku z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2022 r. poz. 1029 t.j. z późn.zm.) Marszałek Województwa Opolskiego zawiadamia o wydaniu  decyzji stwierdzającej wygaśnięcie koncesji nr 120/2020 na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Świercze”, położonego na terenie miejscowości Świercze, gm. Olesno, pow. oleski, woj. opolskie, udzielonej Oleskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Oleśnie i  jednocześnie informuje o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentami sprawy.

Treść decyzji udostępniono dnia 25 listopada 2022 r. na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w dziale menu przedmiotowe, w zakładce „koncesje geologiczne”.

Udostepnienie dokumentacji sprawy następuje zgodnie z przepisami działu II ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2022 r. poz. 1029 t.j z późn.zm.).

Po złożeniu pisemnego wniosku do Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego 45-082 Opole ul. Piastowska 14, udostępnienie dokumentacji sprawy następuje w sposób i w formie określany we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Urząd uniemożliwiają udostępnienie dokumentacji sprawy w sposób określony we wniosku.

Metryczka

Wytworzono: 25.11.2022
Wytworzono przez: Krzysztof Mikołajewicz Geolog Wojewódzki
Opublikowano: 25.11.2022, 10:18
Opublikowano przez: Joanna Jaworska
Podmiot udostępniający: Marszałek Województwa Opolskiego
Liczba odwiedzin: 29

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry