zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o zmianę pozwolenia zintegrowanego udzielonego dla instalacji do produkcji wosków, aminoplastów i RPO oraz dla instalacji pozostałych, zlokalizowanych w Kędzierzynie-Koźlu, przy ul. Mostowej 30H

Na podstawie art. 33 ust. 1  ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), w związku z art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm)  Marszałek Województwa Opolskiego zawiadamia o wszczęciu, na wniosek Pana Jacka Różyckiego, pełnomocnika Grupy Azoty Jednostki Ratownictwa Chemicznego Sp. z o. o., postępowania o zmianę pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Wojewody Opolskiego z 13 grudnia 2006 r. nr ŚR.III.AS-6610-1-30/06  (z późn. zm.) dla instalacji do produkcji z wykorzystaniem procesów chemicznych produktów i półproduktów chemii organicznej, tj. wosków, aminoplastów i RPO oraz dla instalacji pozostałych, zlokalizowanych w Kędzierzynie-Koźlu, przy ul. Mostowej 30H.

Jednocześnie informuje o możliwości zapoznania się z dokumentacją złożoną w powyższej sprawie oraz składania uwag i wniosków w terminie 30 dni od daty ukazania się zawiadomienia, w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego (ul. Hallera 9 w Opolu, budynek C, pokój 25), po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 77 44 83 220).

Wnioski i uwagi można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu, przez platformę elektroniczną www.epuap.pl, osobiście w siedzibie Urzędu w godzinach od 730 do 1530  lub na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Ochrony Środowiska
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Organem właściwym do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie oraz do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków jest Marszałek Województwa Opolskiego.

Data ważności:08.12.2022

Metryczka

Wytworzono: 07.11.2022
Wytworzono przez: Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska
Opublikowano: 08.11.2022, 08:46
Opublikowano przez: Aleksandra Kaczmarek
Podmiot udostępniający: Marszałek Województwa Opolskiego
Liczba odwiedzin: 36

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry