Zawiadomienie o wydaniu koncesji Marszałka Województwa Opolskiego nr 129/2022 z dnia 25 października 2022 r. znak: DOŚ-RG.7422.38.2022.JJ na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Cisek 1”, położonego na terenie miejscowości Steblów, gm. Cisek, pow. kędzierzyńsko-kozielski, woj. opolskie, udzielonej spółce „PKM BIS” Sp. z o. o. z siedzibą w Cisku.

Zawiadomienie o wydaniu koncesji Marszałka Województwa Opolskiego nr 129/2022 z dnia 25 października 2022 r. znak: DOŚ-RG.7422.38.2022.JJ na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Cisek 1”, położonego na terenie miejscowości Steblów, gm. Cisek, pow. kędzierzyńsko-kozielski, woj. opolskie, udzielonej spółce „PKM BIS” Sp. z o. o. z siedzibą w Cisku.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2021 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1072 t.j. z późn. zm.) w związku z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2022 r. poz. 1029 t.j. z późn.zm.) Marszałek Województwa Opolskiego zawiadamia o wydaniu  koncesji nr 129/2022 z dnia 25 października 2022 r. znak: DOŚ-RG.7422.38.2022.JJ na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Cisek 1”, położonego na terenie miejscowości Steblów, gm. Cisek, pow. kędzierzyńsko-kozielski, woj. opolskie, dla eksploatacji prowadzonej w granicach obszaru górniczego „Cisek 1”,  udzielonej spółce „PKM BIS” Sp. z o. o. z siedzibą w Cisku i  jednocześnie informuje o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentami sprawy.

Treść decyzji udostępniono dnia 28 października 2022 r. na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w dziale menu przedmiotowe, w zakładce „koncesje geologiczne”.

Udostepnienie dokumentacji sprawy następuje zgodnie z przepisami działu II ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2022 r. poz. 1029 t.j z późn.zm.).

Po złożeniu pisemnego wniosku do Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego 45-082 Opole ul. Piastowska 14, udostępnienie dokumentacji sprawy następuje w sposób i w formie określany we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Urząd uniemożliwiają udostępnienie dokumentacji sprawy w sposób określony we wniosku.

Metryczka

Wytworzono: 28.10.2022
Wytworzono przez: Krzysztof Mikołajewicz Geolog Wojewódzki
Opublikowano: 28.10.2022, 08:10
Opublikowano przez: Joanna Jaworska
Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Liczba odwiedzin: 14

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry