Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do powierzchniowej obróbki metali z wykorzystaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita objętość wanien procesowych przekracza 30 m3, zlokalizowanej na terenie zakładu Oras Olesno Sp. z o.o.

Na podstawie art. 33 ust. 1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), w związku z art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) Marszałek Województwa Opolskiego zawiadamia o wszczęciu, na wniosek Pana Marka Benedykcińskiego – pełnomocnika Oras Olenso Sp. z o.o., postępowania w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do powierzchniowej obróbki metali z wykorzystaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita objętość wanien procesowych przekracza 30 m3, zlokalizowanych na terenie Oras Olesno Sp. z o.o.

Jednocześnie informuje o możliwości zapoznania się, po uprzednim umówieniu się telefonicznie, z dokumentacją złożoną w powyższej sprawie oraz składania uwag i wniosków w terminie 30 dni od daty ukazania się zawiadomienia, w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego (ul. Hallera 9 w Opolu, budynek C, pokój 25). Wnioski i uwagi można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: dos@opolskie.pl, przez platformę elektroniczną www.epuap.pl, osobiście w siedzibie Urzędu w godzinach od 730 do 1530  lub na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Departament Ochrony Środowiska

  1. Piastowska 14

45-082 Opole

Organem właściwym do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie oraz do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków jest Marszałek Województwa Opolskiego.

Data ważności:12.10.2022

Metryczka

Wytworzono: 13.09.2022
Wytworzono przez: Małgorzata Juszczyszyn-Pieczonka Z-ca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska
Opublikowano: 13.09.2022, 10:35
Opublikowano przez: Anna Kampa
Podmiot udostępniający: Marszałek Województwa Opolskiego
Liczba odwiedzin: 17

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry