ZAPYTANIE PUBLICZNE NA WYKONANIE ORAZ DOSTAWĘ OZNAKOWANYCH GADŻETÓW PROMOCYJNYCH, w ramach realizacji projektu LIFE pn. “Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” LIFE_AQP_OPOLSKIE_2019.PL – LIFE19 GIE/PL/000398 (B5, B7) finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

1.          NAZWA PROJEKTU LUB PROGRAMU

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL – LIFE19 GIE/PL/000398 finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

2.          TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: zapytanie ofertowe dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy zł).

Do niniejszego zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022 r. poz. 25, 872, 1079).

Rodzaj zamówienia: dostawa.

3.          OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest WYKONANIE ORAZ DOSTAWA OZNAKOWANYCH GADŻETÓW PROMOCYJNYCH w zakresie realizacji Programu ochrony powietrza (POP) oraz podnoszenia świadomości mieszkańców w zakresie znaczenia jakości powietrza i ich wpływu na pogorszenie tej jakości w ramach realizacji projektu LIFE pn.: “Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” LIFE_AQP_OPOLSKIE_2019.PL – LIFE19 GIE/PL/000398 (B5, B7).

3.          WARUNKI UDZIAŁU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności zawodowej:

 • posiadania wiedzy i doświadczenia;
 • dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5.          MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 sierpnia 2022 r. do godz. 24:00, wyłącznie w formie elektronicznej, na adres e-mail: dos@opolskie.pl.

O zachowaniu terminu dostarczenia oferty decyduje data wpływu e-mail na skrzynkę Zamawiającego.

Cena powinna zawierać takie, elementy jak jednostkową cenę netto; cenę brutto, przedstawione na załączonym do ogłoszenia formularzu, stanowiącym załącznik nr 2. Wzór formularza ofertowego.

6.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna:

 • posiadać datę sporządzenia i podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy;
 • zawierać nazwę, adres, numer NIP, numer telefonu, adres poczty elektronicznej Wykonawcy;
 • zawierać cenę netto i brutto w złotych polskich;
 • zostać sporządzona na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 2. Wzór formularza ofertowego do zapytania ofertowego;
 • zawierać uzupełnione i podpisane załączniki: załącznik nr 3. Spełnienie warunku udziału; załącznik nr 4. Wykaz wykonanych usług;
 • oświadczenia lub dokumenty, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
 • zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Przesłanki odrzucenia oferty:

 • oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
 • została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

7.          KRYTERIUM WYBORU OFERT

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest najkorzystniejsza i uzyskała łącznie ze wszystkich kryteriów oceny ofert największą liczbę punktów.

Ocena punktowa, o której mowa powyżej zostanie przyznana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Po dokonaniu wyboru Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków i ceny zamówienia.

Zamawiający dopuszcza możliwość zakończenia postępowania w sprawie wyboru wykonawcy bez wyboru żadnej z ofert bądź odstąpienie od podpisania umowy po wyborze oferty najkorzystniejszej z wykonawcą, który przedstawił tę ofertę.

W przypadku, gdy wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od podpisania umowy, zamawiający ma prawo zlecić realizację zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą w dalszej kolejności liczbę punktów.

Po dokonaniu wyboru Wykonawcy Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie nie krótszym niż 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

Zamawiający poprawi w tekście oferty:

 • oczywiste omyłki pisarskie – omyłki nie budzące wątpliwości bezsporne – powstałe w sposób niezamierzony, przypadkowo, nieświadomie (automatycznie), a nadto takie, że każdy, nie znający sprawy równie łatwo zauważy ją i równie łatwo wskaże ten sam sposób jej poprawienia; o oczywistości omyłki świadczy więc kilka w/w cech, w tym sposób jej powstania – jednak ten sposób powstania musi wynikać wprost z charakteru omyłki, a nie z przeprowadzonego badania, co oznacza, że każdy powinien wskazać ten sam sposób powstania omyłki,
 • oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 • inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Omyłka rachunkowa w obliczaniu ceny to omyłka w przeprowadzaniu rachunków na liczbach. Omyłka rachunkowa w obliczaniu ceny oznacza omyłkę rachunkową, która dotyczy obliczenia ceny, przy czym musi mieć ona charakter oczywisty. Jeżeli charakter omyłki i okoliczności jej popełnienia wskazują, iż każdy racjonalnie działający wykonawca, który składa ofertę z zamiarem uzyskania zamówienia publicznego, złożyłby ofertę o odmiennej (poprawnej) treści, można uznać, iż omyłka ma charakter „oczywisty”. Błędem w obliczeniu ceny będzie podanie nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług.

Zamawiający może, w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia poprosić o uzupełnienie.

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższą kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

8.              OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, że na stronie:

zamieszczona  jest klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych.  Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z treścią klauzuli informacyjnej.

 

9.           INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

W wyznaczonym terminie wpłynęło trzynaście (13) ofert:

1. INTERMEDIA Paweł Kędzierski – Płock
termin złożenia oferty: 29.07.2022 r. godz. 11:23 (drogą elektroniczną)
2. Agencja Reklamy i Handlu POLGRAFIK Sylwester Fątara – Kielce
termin złożenia oferty: 04.08.2022 r. godz. 15:25 (drogą elektroniczną)
3. XD GIFTS Sp. z o.o. – Skórzewo
termin złożenia oferty: 05.08.2022 r. godz. 11:21 (drogą elektroniczną)
4. Top Arts sp. z o.o. – Warszawa
termin złożenia oferty: 04.08.2022 r. godz. 16:49 (drogą elektroniczną)
5. Mikodruk Computer s.c. Jacek i Sylwia Mikołajczyk – Kalisz
termin złożenia oferty: 05.08.2022 r. godz. 13:17 (drogą elektroniczną)
6. Studio Siedem Żółtowski Grzegorz – Kraków
termin złożenia oferty: 05.08.2022 r. godz. 07:48 (drogą elektroniczną)
7. P.P.H.U. “LIR” Elżbieta Zajet – Elbląg
termin złożenia oferty: 04.08.2022 r. godz. 20:59 (drogą elektroniczną)
8. RED FLAMINGO Krzysztof Budzyński – Olsztyn
termin złożenia oferty: 05.08.2022 r. godz. 09:38 (drogą elektroniczną)
9. Agencja Promocyjna “STYLLE” s.c. I. Kosakowska, A. Kasprzak – Poznań
termin złożenia oferty: 05.08.2022 r. godz. 11:19 (drogą elektroniczną)
10. S2 Projekt Sp. z o. o. – Warszawa
termin złożenia oferty: 05.08.2022 r. godz. 11:50 (drogą elektroniczną)
11. Mirosław Komin MK STUDIO Agencja Reklamowa – Poznań
termin złożenia oferty: 05.08.2022 r. godz. 14:41 (drogą elektroniczną)
12. Agencja reklamy Eureka Plus B. Fedorowicz R. Fedorowicz – Rzeszów
termin złożenia oferty: 05.08.2022 r. godz. 15:44 (drogą elektroniczną)
13. STUDIO MRÓWKA Joanna Foryś-Maziak – Kraków
termin złożenia oferty: 05.08.2022 r. godz. 15:38 (drogą elektroniczną)

W przypadku 3 ofert poprawiono oczywiste omyłki rachunkowe. Natomiast w przypadku 2 ofert poproszono o uzupełnienie zgodnie z punktem “10.9. Zamawiający może, w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia poprosić o uzupełnienie.”

Wszystkie oferty o spełniły warunków udziału w postępowaniu.

Wybrana oferta:

Intermedia Paweł Kędzierski
ul. Góry 18, 09-402 Płock
tel. 500 474 373,
e-mail: biuro@intermediaplock.pl

Uzasadnienie:
Oferta uzyskała największą ilość punktów wg ustalonego kryterium wyboru ofert, a tym samym firma
Intermedia Paweł Kędzierski została wybrana na Wykonawcę dostawy.

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Panią Patrycją Wojciechowską, nr tel. 77/851 91 65

Data ważności:05.08.2022
Osoba odpowiedzialna:Katarzyna Oszańca - Kierownik Projektu LIFE
Typ:Zakupy Program LIFE

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 27.07.2022
Wytworzono przez: Katarzyna Oszańca - Kierownik Projektu LIFE
Opublikowano: 27.07.2022, 13:12
Opublikowano przez: Katarzyna Oszańca
Zmodyfikowano: 07.09.2022, 08:38
Zmodyfikowano przez: Katarzyna Oszańca
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 333

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry