Udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawanie licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty dla potrzeb własnych i związanych z działalnością gospodarczą

Kategoria:Geodezja i Kartografia
Komórka organizacyjna:Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Przedmiot sprawy:

Udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawanie licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty dla potrzeb własnych i związanych z działalnością gospodarczą.

Podmioty uprawnione:

Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej

Wymagania i potrzebne dokumenty:

Aby uzyskać materiały dostępne w wojewódzkim zasobie geodezyjnym i kartograficznym należy złożyć wniosek o udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, który zawiera:

 1. Imię i nazwisko/Nazwa oraz adres wnioskodawcy
 2. Data
 3. Adresat wniosku- nazwa i adres organu lub jednostki organizacyjnej, która w imieniu organu prowadzi państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny
 4. Dane kontaktowe wnioskodawcy
 5. Oznaczenie wniosku nadane przez wnioskodawcę
 6. Oznaczenie kancelaryjne wniosku nadane przez adresata wniosku
 7. Określenie materiałów i obszaru będących przedmiotem wniosku
 8. Cel pobrania materiałów
 9. Osoba wyznaczona do kontaktu ze strony wnioskodawcy
 10. Forma i sposób udostępnienia materiałów
 11. Dodatkowe wyjaśnienia i uwagi wnioskodawcy
 12. Imię i nazwisko oraz podpis wnioskodawcy

Szczegółowe informacje odnośnie zakresu, formatu dostępnych materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przedstawione zostały na stronie:

 • https://cuw.mapy.opolskie.pl/ w zakładce „Sprawdź informacje o zasobie i zamów” następnie „Województwo Opolskie”. Kolejno należy wejść w zakładkę „Mapy” (boczne lewe menu) i zaznaczyć kafel WZGIK Wniosek W) , następnie z zakładkę „Legenda” (prawe boczne menu) lub
 • https://cuw.mapy.opolskie.pl/euslugi/ wybierając odpowiedniego adresata usługi oraz kolejno usługę dedykowaną danej grupie adresatów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Opłaty:

Wysokość opłaty reguluje załącznik do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Kancelaria Ogólna ul. gen. J. Hallera 9, 45-867 Opole lub Referat Geodezji i Kartografii Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole

Tryb odwoławczy:

W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty, Marszałek Województwa Opolskiego wydaje decyzję administracyjną.  Wniesienie odwołania od decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za udostępnianie materiałów zasobu nie wstrzymuje udostępnienia tych materiałów, pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości ustalonej w zaskarżonej decyzji. Od decyzji odmawiającej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego za pośrednictwem Marszałka Województwa Opolskiego, w terminie 14 dni, licząc od daty  doręczenia decyzji.

Organ właściwy:Marszałek Województwa Opolskiego
Podstawa prawna:
 • art. 40 a  ust 1  ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
 • §12 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 • §1 pkt. 2, 6a i 7 rozporządzenia Ministra rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji.
Osoba odpowiedzialna:Jacek Górny – Geodeta Województwa

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 25.04.2022
Wytworzono przez: Jacek Górny – Geodeta Województwa
Opublikowano: 25.04.2022, 12:50
Opublikowano przez: Iwona Marek
Zmodyfikowano: 04.01.2024, 11:13
Zmodyfikowano przez: Marta Maj
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 153

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry