Udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrach publicznych prowadzonych przez Marszałka Województwa Opolskiego

Kategoria:Geodezja i Kartografia
Komórka organizacyjna:Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Przedmiot sprawy:

Udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrach publicznych prowadzonych przez Marszalka Województwa Opolskiego

Podmioty uprawnione:

Podmiot publiczny albo podmiot niebędący podmiotem publicznym, realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji

Wymagania i potrzebne dokumenty:

Aby uzyskać dane zgromadzone w rejestrze publicznym prowadzonym przez Marszałka Województwa Opolskiego należy złożyć wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym, który zawiera:

 1. nazwę podmiotu ubiegającego się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze i adres jego siedziby;
 2. nazwę podmiotu, do którego wniosek jest skierowany;
 3. określenie rejestru, w którym są zgromadzone dane, które mają być udostępnione

Uwaga: Marszałek Województwa Opolskiego zgodnie z zapisami art.7c ustawy z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne udostępnia w ramach przedmiotowej procedury dane zgromadzone w następujących rejestrach publicznych:

Mapa topograficzna w skali 1:10 000 (Standardowe opracowanie kartograficzne) – format udostępnienia danych: pdf, tiff, geotiff, gml;

Kartograficzne opracowania tematyczne – format udostępnienia danych w zależności od opracowania: pdf,tiff, geotiff, mdb;

– Baza danych monitorowania zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji – format udostępnienia danych w zależności od opracowania: mdb, gpgk.

Szczegółowe informacje odnośnie zakresu dostępnych danych przedstawione zostały na stronie: https://cuw.mapy.opolskie.pl/cuw_eservice/usluga-rejestracji-i-obslugi-wniosku-o-udostepnienie-danych-zgromadzonych-w-rejestrze-publicznym-z-wojewodzkiego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego/

lub w zakładce „Sprawdź informacje o zasobie i zamów” następnie „Województwo Opolskie”. Kolejno należy wejść w zakładkę „Mapy” (boczne lewe menu) i zaznaczyć kafel WZGIK Rejestr Publiczny) , następnie z zakładkę „Legenda” (prawe boczne menu).

 1. wskazanie zadania publicznego i podstawy prawnej jego realizacji przez podmiot ubiegający się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze, którego wykonanie wymaga udostępnienia tych danych;
 2. oznaczenie zakresu żądanych danych i sposobu ich udostępniania;
 3. wskazanie okresu udostępniania danych;
 4. zobowiązanie podmiotu ubiegającego się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze do ich wykorzystania wyłącznie do realizacji zadania publicznego, o którym mowa w pkt 4;
 5. oświadczenie o spełnianiu przez podmiot ubiegający się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze warunków zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych niezbędnych do uzyskania dostępu do tych danych;
 6. własnoręczny podpis albo kwalifikowany podpis elektroniczny osoby reprezentującej podmiot ubiegający się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze.

W przypadku stwierdzenia braków wniosku, Marszałek Województwa Opolskiego  wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Podmiot, któremu udostępniono dane zgromadzone w rejestrze, zabezpiecza otrzymane dane przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały uzyskane.

Podmiot, któremu udostępniono dane zgromadzone w rejestrze, odpowiada za bezpieczeństwo i integralność uzyskanych danych.

Opłaty:

Nie podlega opłatom

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:

Kancelaria Ogólna ul. gen. J. Hallera 9, 45-867 Opole lub

Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej Referat Geodezji i Kartografii Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole

Tryb odwoławczy:

W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu  Marszałek Województwa Opolskiego wydaje decyzję administracyjną.  Od decyzji odmawiającej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego za pośrednictwem Marszałka Województwa Opolskiego, w terminie 14 dni, licząc od daty  doręczenia decyzji.

Organ właściwy:Marszałek Województwa Opolskiego
Podstawa prawna:
 • art. 7c, art. 40 a ust 2 pkt. 4 a) i b) ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 • art.12 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.
 • art.15 ust. 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 • §12 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 • §1 pkt. 6a Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
Osoba odpowiedzialna:Jacek Górny – Geodeta Województwa

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 25.04.2022
Wytworzono przez: Jacek Górny – Geodeta Województwa
Opublikowano: 25.04.2022, 13:23
Opublikowano przez: Iwona Marek
Zmodyfikowano: 04.01.2024, 11:08
Zmodyfikowano przez: Marta Maj
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 116

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry