Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie gospodarowania odpadami – wspieranie działań z obszaru edukacji w zakresie gospodarowania odpadami w ramach projektu pn. “MAMY RADY NA ODPADY – kampania edukacyjna na terenie województwa opolskiego”, skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Konkurs dofinansowany jest ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, w ramach: Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi.

HARMONOGRAM REALIZACJI KONKURSU:

Składanie ofert do 22.04.2022 r.

Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert do 01.07.2022 r.

Rozstrzygnięcie konkursu do 21.07.2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego konkursu udzielane są w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Hallera 9 w Opolu, adres e-mail: odnowawsi@opolskie.pl, tel. 77 44 82 108, 77 44 82 125.

Data ważności:22.04.2022
Osoba odpowiedzialna:Joanna Harus, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 22.03.2022
Wytworzono przez: Justyna Osiecka-Sułek
Opublikowano: 22.03.2022, 11:12
Opublikowano przez: Justyna Osiecka-Sułek
Zmodyfikowano: 20.07.2022, 13:18
Zmodyfikowano przez: Justyna Osiecka-Sułek
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 881

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry