Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich

ul. Hallera 9
45-867, Opole
tel.: (+48) 77 448 32 50
fax: (+48) 77 448 32 15
e-mail: dwo@opolskie.pl

Dyrektor: Marcin Oszańca

Z-ca Dyrektora: Joanna Harus
Z-ca Dyrektora: Tomasz Krystosek

Komórki organizacyjne:

 • Referat Obsługi Projektów (ROP)
 • Referat Autoryzacji Płatności (RAP)
 • Referat Kontroli i Analiz (RKA)
 • Referat Rolnictwa i Łowiectwa (RRŁ)
 • Referat Rozwoju Wsi (RRW)

 

  1. W Departamencie funkcjonuje Pełnomocnik ds. Programu „Odnowa Wsi”.
  2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:
   1. realizacja zadań wynikających z pełnienia przez Samorząd Województwa Opolskiego funkcji podmiotu wdrażającego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013),
   2. realizacja zadań wynikających z pełnienia przez Samorząd Województwa Opolskiego funkcji Instytucji Pośredniczącej dla 4 osi priorytetowej “Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa” Programu Operacyjnego “Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”,
   3. realizacja zadań związanych z pełnieniem przez Samorząd Województwa Opolskiego funkcji podmiotu wdrażającego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) dla poddziałania „Scalanie gruntów”, poddziałania „Zarządzanie zasobami wodnymi”, działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, oraz działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy „LEADER PROW 2014-2020”,
   4. realizacja zadań wynikających z pełnienia przez Samorząd Województwa Opolskiego funkcji podmiotu wdrażającego w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR 2023-2027),
   5. realizacja zadań związanych z powołaniem Komisji w sprawie wyboru lokalnych strategii rozwoju lokalnego,
   6. realizacja zadań związanych z pełnieniem funkcji Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, w tym in. realizacja Planów operacyjnych KSOW,
   7. sporządzanie wniosków oraz realizacja i rozliczanie umów o przyznanie pomocy w ramach Pomocy Technicznej,
   8. realizacja zadań związanych z pełnieniem funkcji Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020 (PO Rybactwo i Morze 2014-2020),
   9. współpraca z Instytucją Zarządzającą, Agencją Płatniczą oraz innymi instytucjami/podmiotami uczestniczącymi w realizacji zadań w zakresie wykonywania zadań w ramach Programów,
   10. sprawowanie nadzoru nad lokalnymi grupami działania,
   11. sprawowanie nadzoru nad stowarzyszeniem realizującym lokalną strategię rozwoju obszarów rybackich,
   12. współpraca z właściwymi jednostkami w zakresie konsultacji i wdrażania programów unijnych dotyczących rozwoju obszarów wiejskich,
   13. realizacja polityki rolnej i rozwoju obszarów wiejskich wynikającej ze strategii rozwoju województwa opolskiego,
   14. organizacja lub współorganizacja przedsięwzięć promujących dobre praktyki rolnicze, tradycję i kulturę na obszarach wiejskich, w tym Dożynek Wojewódzkich,
   15. współpraca ze Stacją Doświadczalną Oceny Odmian w Głubczycach przy realizacji Programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego na terenie województwa opolskiego,
   16. przygotowywanie programu upowszechniania znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt wśród rolników województwa opolskiego we współpracy z Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie,
   17. wnioskowanie do ministra rolnictwa o utworzenie rejonu zamkniętego wytwarzania materiału siewnego odmian sadzeniaków ziemniaków,
   18. przypisywanie gminy (na wniosek rady gminy) w szczególnych gospodarczo uzasadnionych wypadkach do innego okręgu podatkowego niż określony w rozporządzeniu ministra właściwego ds. finansów publicznych,
   19. ustalanie wykazu miejscowości położonych na terenach podgórskich i górskich,
   20. prowadzenie spraw związanych z przeznaczaniem gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,
   21. realizacja zadań Samorządu Województwa określonych w ustawie o rybactwie śródlądowym,
   22. prowadzenie spraw określonych w ustawie o ochronie przyrody z zakresu ochrony terenów zieleni i zadrzewień na terenach będących własnością miasta, gdzie prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcję starosty,
   23. wydawanie zezwoleń na:
    1. wprowadzenie dotychczas niestosowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej technologii chowu zwierząt,
    2. pozyskiwanie zwierząt wolno żyjących w celu preparowania ich zwłok oraz w celu tworzenia kolekcji spreparowanych zwłok tych zwierząt,
   24. określanie miejsca, warunków, czasu oraz sposobu ograniczenia populacji zwierząt, w przypadkach zaistnienia nadzwyczajnego zagrożenia dla życia, zdrowia lub gospodarki człowieka,
   25. sprawowanie administracji w zakresie łowiectwa w oparciu o przepisy ustawy Prawo łowieckie,
   26. prowadzenie działań na rzecz wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich,
   27. realizacja Programu Odnowy Wsi w Województwie Opolskim,
   28. prowadzenie spraw związanych z identyfikacją i wpisem produktów tradycyjnych na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
   29. wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju sprzedaży bezpośredniej i produkcji marginalnej, ograniczonej i lokalnej.

Za treść odpowiada: Sekretarz Województwa

Metryczka

Wytworzono: 15.03.2022
Wytworzono przez: Iwona Marek
Opublikowano: 15.03.2022, 09:27
Opublikowano przez: Iwona Marek
Zmodyfikowano: 19.12.2023, 09:53
Zmodyfikowano przez: Iwona Marek
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 3924

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry